Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
29 Aralık 2022

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Çocuk_Hastalıkları_Kliniği.JPG

 


 

TarihçeBaşa Dön ^

II. Abdülhamid'in sekiz aylık kızı Hatice Sultan'ın hastalanması üzerine çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerinde isim yapmış ve Almanya’dan yeni gelmiş olan bahriye hekimlerinden Dr. İbrahim Bey saraya çağrılır. Dr. İbrahim Bey Hatice Sultan'a kuşpalazı yani difteri teşhisi koyar, ancak hastalık ilerlemiş ve tedavi edilemez duruma gelmiştir. Dr. İbrahim Bey Hatice Sultan’ın hayatından ümidini kesmiş olduğunu ifade eder ve Hatice Sultan aynı gün vefat eder. Hatice Sultan'ın ölümüne çok üzülen ve “Benim çocuğum kurtulamadı.
Kim bilir fakir fukaranın çocukları nasıl bakılıyor. Hiç olmazsa bir hastane yaptıralım da benim gibi birçok babaların kalbi yanmasın“ diyen II. Abdülhamid, kızının ölümünden dört gün sonra onun anısına, eğitimini Almanya'da bitirip dönen Dr. İbrahim Bey'in önerisi ile bir çocuk hastanesi yaptırmaya ve bu hastanenin yönetimini de Dr. İbrahim Bey’ e vermeye karar verir.

20. yüzyılın başlarında çocuk hastalıkları henüz ayrı bir ihtisas şubesi olarak belirlenmemiştir. Hastanenin kurucusu olan başhekim İbrahim Bey de Almanya‘da çocuk hastalıkları servislerinde ve bakteriyoloji laboratuarlarında çalışarak buralardan sertifikalarını almış biridir ve yine onun önerisi ile kendisinin de bir süre bulunduğu ve hastanenin yapımı gündeme geldiğinde pavyon tipi çocuk hastanelerinin dünyadaki en güzel örneklerinden biri olan Berlin'deki "Kaiser und Kaiserin Friedrich Kinderkrankenhaus" (İmparator ve İmparatoriçe Friedrich'in Çocuk Hastanesi) hastanesinin planları esas alınarak 2 Haziran 1898 günü ülkemizin ilk çocuk hastanesinin inşasına başlanır. Pavyon sisteminde inşa edilen hastanede; merkez bina, bakteriyoloji ve kimya laboratuarı, muayenehane (poliklinik) dairesi, beş pavyon, mutfak ve çamaşırhane ile etüv ve kalorifer dairesi olmak üzere on bina vardır.

Hastane yapımına başlanmasından bir sene sonra, 5 Haziran 1899'da kuruluş adıyla Hamidiye Etfal Hastane-i Âlisi olarak, ülkemizin ilk çocuk hastanesi hizmete girer. Ülkemizin bu ilk çocuk hastanesinin inşaatına evlat acısı nedeniyle başlandığı için hastanenin mutlu bir olayla hizmete girmesi tercih edilmiş ve çocuk hastanesinin açılışı şehzade Abdürrahim Efendinin sünnet düğünü ile yapılmıştır. Pazartesi günü başlayan ve bir hafta devam eden sünnet düğününde, zengin fakir ayırt etmeden o gün için başvuranların hiçbiri reddedilmemiş ve 671 çocuğun sünneti ve sünnet düğünü gerçekleştirilmiştir. Hastanenin sünnetle açılması bir geleneğin de başlangıcı olmuş ve II. Meşrutiyet’e kadar her cülus gününden itibaren ilk üç günde başvuranlar sünnet edilmiştir. Bunun sonucunda 1899’dan 1907 yılına kadar sekiz senede, her yıl II. Abdülhamid’in tahta çıktığı 31 Ağustos günü başlayan sünnet düğünlerinde toplam 7.833 çocuk sünnet edilmiştir.

Bir hafta devam eden şehzade Abdürrahim Efendinin sünnet düğününün ardından, kuruluşunda önemli payı bulunan ve henüz inşaat tamamlanmadan sertabipliğe yani başhekimliğe tayin edilen Miralay Dr. İbrahim Bey’in yönetiminde o zamanki adıyla Hamidiye Etfal Hastane-i Âlisi din ve ırk ayrımı gözetmeksizin 0-16 yaş dilimindeki çocuklarla kadınlara kapılarını açar. Daha sonraları erişkin hastalarda hastaneye kabul edilmeye başlanmakla birlikte 16 yaş üstü erişkin hastalar ancak padişahın özel izniyle hastaneye alınır. Kadın ve çocuklar ücretsiz tedavi edilmekte ve ilaçları da hastaneden verilmektedir. Yıllık istatistikî veriler Sultana sunulmakta ve hastanenin Avrupa standartlarında olduğunu simgeleyen Türkçe-Fransızca dillerindeki bu yıllık istatistikî verileri dünyanın belli başlı kütüphanelerine ve tıp otoritelerine gönderilmektedir.

Hasta çocuklar için en iyi hastaneyi kurmanın tek başına yeterli olmayacağı düşünülerek çocukların bakımı için Almanya'dan hemşireler getirtilir ve bu hemşireler 1900-1905 yılları arasında hastanede çalışırlar. Hastanede çalışacak hekimlerin de Alman ekolünden olmalarına özen gösterilir. Başhekim Dr. İbrahim Bey de, 1895 yılına kadar Almanya’da, Friedrich Schultze, Dittmar Finkler, Walter Kruse, Adolph Baginsky gibi ünlü hekimlerin kliniklerinde ve Robert Koch Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nde bakteriyoloji alanında bilgi ve beceri kazanmıştır. Berlin ve Bonn’daki enstitülerde çocuk hastalıkları ve bakteriyoloji ile uğraşırken “basilius minitimus” türünden Influenza ve Friedlander (Klebsiella) mikroplarına benzer basiller keşfetmiş ve adı Almanya’nın en meşhur bakteriyoloji kitaplarına geçmiştir. Ölen kızının anısına bir hayrat yaptırmayı amaçlayan II. Abdülhamid’in özel ilgisiyle kısa sürede gelişip büyüyen ülkemizin bu ilk kaloriferli hastanesinde, görevlendirilenlerin çoğu da Almanya, Paris, Viyana’da tıp eğitimi veya ihtisas yapmış, birkaçı da Gülhane’de ihtisas yapmış kadrolu veya fahri olarak çalışan dönemin seçkin hekimleridir. Hastane, yurt dışından gelen ziyaretçilerin hayranlığını ve takdirini kazanmakta ve o günün şartları içinde bu alt yapısı ve kadrosu ile İstanbul’un sağlık hizmetini önemli ölçüde karşılamaktadır.

Sultan'ın isteği ile Kızıl, Kuşpalazı serumlarıyla Çiçek aşısı laboratuarı 1900 yılında hastanede kurulur ve aşı üretilmeye başlanır. Çocukların yemekleri zamanının en yetenekli aşçıları tarafından hazırlanır, yemekler için kullanılan erzakın kalitesi kimyahanede tetkik edilir. II. Abdülhamid'in isteği üzerine hasta çocukların halis süt içmeleri için hastanenin 50 m kuzeyinde inekler için bir ahır yapılır. Temiz içme suyu temini için hastane içine çeşme de yaptırılır. 1900’lerin başında Avrupa’da bile pek çok hastanede kullanılmayan hasta dosya sistemi ilk kez ülkemizin ilk çocuk hastanesi olan Hamidiye Etfal Hastahanesi’nde uygulanmaya başlanır. Hatta stetoskopunun öncüsü kabul edilen ve Başhekim İbrahim Bey tarafından Almanya’dan getirilen fanondoskop’un ülkemizde ilk kullanıldığı yerdir bu çocuk hastanesi. Ayrıca yine Avrupa’nın en ünlü fabrikalarından getirtilen pek çok tıbbi araç gereç de ülkemizde yine ilk olarak bu çocuk hastanesinde kullanılmıştır. II. Abdülhamid’in 1904 yılında hastanede uzman hekim yetiştirilmesini emretmesini takiben, Tıbbiye-i Şahane ve Gülhane Seririyat Mektebi’nin ardından Hamidiye Etfal Hastanesi ülkemizde ihtisas veren ilk hastane olur.

Babası Sultan Abdülmecid ve annesi Tirimüjgân Kadın veremden öldüğü için bulaşıcı hastalıklara özellikle de vereme karşı çok hassas olan II. Abdülhamid, verem hastalığına yakalanan çocukların tedavisi için Hamidiye Etfal Hastanesi’nde son sistemde mükemmel bir sanatoryum yapılmasını emretmiş ve bunun üzerine 24 yataklı bir sanatoryum yapılması kararlaştırılmıştır. Sanatoryumun Padişahın cülus günü olan 31 Ağustos 1906 günü yapılan açılış töreninde ülkemizin ilk çocuk senatoryumu Hamidiye Etfal Hastanesi’nde hizmet vermeye başlamıştır.

Kliniğimizin 1908-1919 ve 1926-1948 yılları arasında kalan bölümleri ile ilgili olarak istenilen düzeyde detaylı bilgilere sahip değiliz. Ancak Temmuz 1908'de II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra Dr.İbrahim Paşa ile birlikte tüm hekim kadrosu görevden üzaklaştırılmış, hastane İstanbul Belediye'sine devredilererek yeni bir sağlık kadrosu oluşturulmuştur. Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve mütareke yıllarında mevcut olanakları ile hastane halkın hizmetine devam etmiştir.

Hastane 1922 yılında "Şişli Çocuk Hastanesi" adını almış ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın yönetiminde bir devlet hastanesi haline gelmiştir. Uzun yıllar hastanede dahiliye uzmanı olarak çalışırken çocuk hastalıkları mütehassısı olarak hastaneye ilk atanan kişi ise daha sonra klinik şefi de olan Dr. İhsan Hilmi Alantar’ dır. 18 Nisan 1923 tarihinde Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Kürsüsü’ne ek olarak kurulan “Püerikültür Kürsüsü” yani „Çocuk Bakım Bilgisi Kürsüsü“ yine Şişli Etfal Hastanesi’nde, İhsan Hilmi Bey’in (Alantar) yönetiminde çalışmaya başlamıştır.

Hastanede çocuklar için o zamanın şartları göz önüne alındığında yine öncü bir çalışmanın yapılmış ve 1922-1926 yılları arasında anneleri aydınlatıcı seri broşürler yayınlanmıştır. “Validelere Nasihat” (Kader Matbaası 1341/1925) başlıklı 27 numaralı broşürde 64 madde halinde annelere “umumi nasihat, beslenmeye dair, temizliğe dair nasihatler, terbiyeye dair nasihatler“ verildiği görülmektedir.

1933 yılında Atatürk’ün gerçekleştirdiği üniversite reformunda Haydarpaşa’daki Tıp Fakültesi Klinikleri İstanbul Avrupa yakasına nakledilirken bu kliniklerden iki tanesi Şişli Çocuk Hastanesi’ne yerleştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de Prof. Dr. İhsan Hilmi Alantar başkanlığında Çocuk Kliniğine 40 yatak olarak ve diğeri ise Prof. Dr. Akif Şakir Şakar başkanlığında Çocuk Cerrahisi Kliniği ve Ortopedi Kliniğine toplam 10 yatak olarak yerleştirilmiştir. İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakultesi Çocuk Kliniği’nin 1950 yılına kadar eğitim ve öğretim faaliyetleri Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nde yürütülmüştür. Bu süre zarfında hastanede Prof. Dr. İhsan Hilmi Alantar, Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay, Prof. Dr. Şevket Salih Soysal, Doç. Dr. Metine Bilger, başasistan Cihat Tahsin Gürson gibi ülkemiz Cumhuriyet dönemi Çocuk Hekimliği tarihinde yer edinmiş değerli isimler görev almışlardır.

1938 yılında hastane İstanbul Çocuk Hastanesi adıyla toplam 180 yatakla yine pavyonlarda hizmet vermiştir. 150 ücretsiz yatak çocuklara diğer 30 yatak ise ücretli olup erişkin hastalara ayrılmıştır.

Pera Palas Oteli sahiplerinden Misbah Muhayyeş’in vasiyeti üzerine varislerinden Cemil Muhayyeş, hastaneye bir çocuk pavyonu yaptırmak istemiş. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın onay vermesinden sonra yapılan bina 13 Şubat 1967 tarihinde hizmete girmiştir. Bunu takiben o zaman hizmet vermekte olan Çocuk Klinikleri 1967 yılında inşa edilen Misbah Muhayyeş Pavyonuna taşınmıştır. Bu binanın bodrum katında mama mutfağı ve çamaşırhane, zemin katta 16 yataklı enfeksiyon hastalıkları servisi ve septik ve aseptik bölümleri olan prematüre servisi, 1 ve 2. katta 6 yataklı koğuşlar halinde atmışar yataklı hasta üniteleri, kat laboratuarları mevcuttur. Bu binanın bütün sıhhi tesisleri hibe olarak İngiltere'den getirilmiştir. Çocuk klinikleri dört çocuk kliniği olarak hizmet verirken 1980 yılında 4. çocuk kliniği ( Çocuk Enfeksiyon ) 20 Ekim 1968’de temeli atılan ve günümüzde de halen kullanılan merkez binanın 1. katına taşınmış ve orada Çocuk Enfeksiyon kliniği olarak hizmet vermiştir. Ağustos 2018 'de Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Çocuk Klinikleri Sarıyer Çayırbaşı'nda bulunan Sarıyer ek hizmet binası'nda hizmet vermeye başlamıştır. Sarıyer Çayırbaşı ek hizmet binasında yatılı çocuk servisleri olarak; Çocuk Enfeksiyon, Genel Pediatri, Çocuk Hematoloji Onkoloji, Çocuk Yoğun Bakım, Çocuk Acil servislerinde toplam Şubat 2019 itibariyle; 98 yatak için 129 hemşire, 23 veri giriş elemanı, 29 personel ile 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca 11 genel pediatri uzmanı, 16 yandal uzmanı ve 61 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları asistanı ile sağlık hizmetlerinin en üst seviyede tutulmasına çalışılmaktadır. Sağlıkta 2018-2019 yılları arasında yapılan yapılanma süreciyle birlikte Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Çocuk Kliniğinin İstanbuldaki etki alanı ve sorumluluğu halen genel pediatri poliklinik hizmeti verilmeye devam edilen; Çayırbaşı binası, Şişli Hamidiye Etfal binası ve Bomonti binası polikliniklerine Gümüşsuyu binası ile Sarıyer İsmail Hakkı Akgün binasının da eklenmesi ile daha da artmıştır.

Çocuk kliniğinde günümüze kadar görev yapan klinik şefi ve şef yardımcıları tarafından pek çok asistan yetiştirilmiştir. Kuruluşundan günümüze kliniğimizde şef ve şef yardımcısı olarak çalışan hekimlerin isimleri şunlardır: Dr. İbrahim (Paşa), Ord. Prof. Dr. İhsan Hilmi Alantar, Dr. Raif Yesari Bilgisev, Dr. Ahmet Akkoyunlu, Dr. Mahmut Kenan Aker, Dr. Adil Zeytinoğlu, Dr. Ali Rıza Bıyıklıoğlu, Dr. Necdet Özlem, Dr. Arslan Ergun, Dr. Zeki Erdoğmuş, Dr. Arif Kayaalp, Dr. Nevin Bozbora, Dr. Aysu Say, Dr. Turan Akkurt, Dr. Ayten Çağatay, Dr. Ahmet Alver, Dr. Yasemin Akın, Dr. Nimet Kayaalp, Dr. Tülay Olgun, Dr. Mehmet Yüksel Eşen, Doç. Dr. Feyzullah Çetinkaya, Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, Dr. Ulviye Nimet Biyal, Dr. Fatma Mualla Uluçlu, Dr. Hatice Bedia Kutluay, Dr. Hatice Cennet Erenus, Dr. Mualla Umur Hasan, Dr. Hikmet Ergenç, Dr. Cahit Benderli, Dr. Mazhar Sadık Aksoy, Prof. Dr. İhsan Kafadar.

KadromuzBaşa Dön ^

Akademik Kadro ve Uzman Hekim Kadrosu


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

 • Prof. Dr. Seda Geylani Güleç
 • Doç. Dr. Ayşe Şahin
 • Doç. Dr. Gizem Kara Elitok
 • Uz. Dr. Belma Aydın
 • Uz. Dr. Büşra Yüzkollar Süzülmüş
 • Uz. Dr. Canan Irmak
 • Uz. Dr. Ekin Pasinlioğlu
 • Uz. Dr. Elif Şimşek
 • Uz. Dr. Emre Aygün
 • Uz. Dr. Fatma Gül Kılavuz
 • Uz. Dr. İbrahim Ethem Erol
 • Uz. Dr. Murat Aslan
 • Uz. Dr. Nurbanu Bilgin
 • Uz. Dr. Kazım Nazlıer
 • Uz. Dr. Seher Akarken Karaoğlanoğlu
 • Uz. Dr. Ayşegül Yazıcı
 • Uz. Dr. Enise Avcı
 • Uz. Dr. Zümrüt Arslan Gülten
 • Uz. Dr. Sevilay Kök

Çocuk Endokrinolojisi Bölümü

 • Doç. Dr. Ahmet Uçar
 • Uz. Dr. Aydilek Dağdeviren Çakır
 • Uz. Dr. Ebru Mısırlı Özdemir
 • Uz. Dr. Mustafa Özdemir
 • Uz. Dr. Simge Eren 
 • Uz. Dr. Leyla Gizem Bolaç Özyılmaz 

Çocuk Gastroenterolojisi Bölümü

 • Prof. Dr. Nafiye Urgancı
 • Prof. Dr. Ayşe Merve Usta
 • Uz. Dr. Hatice Kup

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bölümü

 • Prof. Dr. Zeynep Yıldız Yıldırmak
 • Doç.. Dr. Dildar Bahar Genç

Çocuk Kardiyolojisi Bölümü

 • Uz. Dr. Muhammed Karabulut

Çocuk Nefrolojisi Kliniği

 • Doç. Dr. Gül Özçelik

Çocuk Nörolojisi Bölümü

 • Uz. Dr. Hatice Derin
 • Uz. Dr. Öznur Bozkurt

Çocuk Onkolojisi Bölümü

 • Doç. Dr. Dildar Bahar Genç

Çocuk Ürolojisi Bölümü

 • Uz. Dr. Mehmet Özay Özgür
 • Uz. Dr. Gökçe Karlı

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

 • Uz. Dr. Dilara Demirpençe Seçinti
 • Uz. Dr. Ezgi Şen Demirdöğen
 • Uz. Dr. Kübra Yıldırım
 • Uz. Dr. Aslı Begüm Can Aydın
 • Uz. Dr. Meryem Yelda Tan

Asistan Kadrosu

 • Abdıaziz Yusuf Abdı
 • Abdulkadir Demir
 • Abdullah Asla
 • Aybike Ayturan
 • Aybike Koç
 • Ayşe Şebnem Şevelli
 • Ayşenur Kardaş Yıldız
 • Ayşenur Sena Şimşek
 • Azime Şeyma Ülker
 • Barış Polatdemir
 • Beliz Özkalkan
 • Berra Katartaş
 • Beyza Kılıç
 • Buğra Yeşil
 • Buse Tekin
 • Büşra Kutlu
 • Büşra Tetik Dinçer
 • Canan Nur Avcı Ölmez
 • Cansu Sert
 • Ceren Öncel
 • Çağla Nur Sertkaya
 • Duha Aybüke İşler
 • Ecenur Alkan
 • Emine Elifcan Örsler
 • Emir Çağrı Kiraz
 • Emre Üçgül
 • Eser Ünver
 • Esma Akboğa
 • Fatih Ağcakoyunlu
 • Fazilet Melikoğlu
 • Fırat Kaya
 • Gizem Adan
 • Gizem Kurtar
 • Gülsüm Merve Kurt
 • Gülşah Aşina Karaş
 • Hande Kandemir
 • Hatemi Esam Demirtaş
 • Hazal Gönenç
 • Işıl Körklü
 • İrem Boyraz
 • İsmail Uzak
 • Kadir Kılıç
 • Melek Gizem Tuncal Gülşen
 • Mustafa Safa Kasım
 • Nergiz Öykü Aktaş
 • Nilüfer Fakour
 • Nuriye Gamze Özkul
 • Öykü Korubeyi Bezci
 • Rabia Bali
 • Rojda Gültekin
 • Rumeysa Ceylan
 • Rümeysa Taşkın
 • Sebahat Şahin
 • Sebile Serranur Tümer
 • Sedanur Çelik
 • Sena İlhan
 • Sena Kepçeoğlu
 • Süheyla Piyade
 • Sümeyye Güçlü
 • Şebnem Apaydın
 • Şeyda Gök
 • Şeydanur Özer Kanat
 • Şeyma Gümüş
 • Şeyma İrem Aksoy
 • Şeymanur Ağcakoyun
 • Yadigar Öztürk
 • Yağmur Nizamoğlu
 •  Zeynep Begüm Baysal 
Hemşireler

Çocuk Acil Servisi

 • Dı̇lek Kından Arıcı (Sorumlu Hemşire)
 • Rüşan Ün
 • Doğan Güneş
 • Melı̇h Çakır
 • Enes Onat
 • Meral Gökçay
 • Reyhan Yaka
 • H.ı̇brahı̇m Yavuz
 • Arzu Zengı̇n
 • Pakı̇ze Şı̇msek
 • Zehra Batı
 • Hazal Büşra Karaçam
 • Gı̇zem Nur Zarı̇f
 • Havva Ordu
 • Özlem Güneş
 • İnayet Samet Çı̇zmecı̇
 • Nevı̇n Avşar
 • Gı̇zem Kır
 • Perı̇han Akaarslan
 • Burcu Çentelı̇
 • Selda Yılmaz
 • Özgenur Eryaşar
 • Funda Yayla Emanet
 • Gülser Demı̇r
 • Büşranur Kaymaz
 • Gı̇zem Özcan
 • Gülsüm Korkmaz
 • Elı̇f Zengı̇n
 • Alı̇ Köse
 • Ömer Karakuş
 • Damla Karahan
 • Büşra Yağcı
 • Büşra Şenses
 • Sevda Yalçın
 • Habı̇b Erbek
 • Burcu Laçı̇n

Çocuk Enfeksiyon Servisi

 • Tuğba Yarıcı (Sorumlu Hemşire)
 • Ender Kesim
 • Eda Ertaş
 • İrem Hafize Demirpek
 • Elif Yıldırım
 • Tekmile Taşdemir
 • Kudret Kudat
 • Hacer Boztepe
 • Elif Bolat
 • Çidem Peker
 • Elif Dağcı
 • Müge Aydın
 • Abdülkadir Avcı
 • Gamze Yıldız
 • Emine Erken

Çocuk Onkoloji Servisi-Polikliniği

 • Azime Türköz Arar (Sorumlu Hemşire)
 • Aynur Kibar
 • Meral Çavuş
 • Elif Beyri
 • Sibel Kirenli
 • Gamze Çengel
 • Huriye Özmen
 • Ayşenur Demirkol
 • Ceylan Kardağı
 • Seda Sakık
 • Şule Bahçıvan
 • Rabia Sayan
 • Mesudiye Çizmecioğlu
 • Zekiye Elçi

Genel Pediatri Servisi

 • Azime Türköz Arar (Sorumlu Hemşire)
 • Hanife Gökalp
 • Çiğdem Akçay
 • Büşra Tanrısever
 • Abide Kurt
 • Burçin Yaşan
 • Meral Çan
 • Ebru Kevser Kaya
 • Esra Altay
 • Sema Korkmaz
 • Şükriye Yıldırım
 • Fatma Şahin
 • Elif Durandağ
 • Sevde Özdemir
 • Deniz Acar
 • Ayşe Deniz
 • Gülşah Şişik
 • Elif Açıl
 • Pınar Eryiğit

Çocuk Yoğun Bakım Servisi

 • Nagihan Eyi (Sorumlu Hemşire)
 • Dilek Emniyetli
 • Cansu Halli
 • Fatma Çalişkan
 • Reyhan Güzel
 • Seda Korkut
 • Habibe Algan
 • Deniz Cantürk
 • Meryem Mercan
 • Fatma Gökçe Ertav
 • İlknur Kaya
 • Alican Karataş
 • Hatice Çekiç
 • Cihan Boynukara
 • Elifcan Hülakir
 • Serda Durmuş Keleş
 • Sema Ulusoy Kakar
 • Ceylan Çetiner
 • Zübeyde Melek Alper
 • Duygu Alan
 • Rabia Pür
 • Özge Tut
 • Kader Coşkun
 • Yasemin Özdemir
 • Gülsüm Özçelik

Çocuk Poliklinikleri

 • Sevgül Ayvaz (Sorumlu Hemşire)
 • Meral Atasoy (Sorumlu Hemşire)
 • Zahide Giray
 • Meltem Koyuncular
 • Elif Uçar
 • Kübra Dereli
 • Gülşah Çeçen
 • Zeliha Erdoğan
 • Emine Kara
 • Seda Soydan Duman
 • Nesrin Bayram
 • Ceren Ümit
 • Nevin Yuluk Şenlikoğlu
 • Fatma Yolsal
Özellikli Birimler ve Özellikli Tıbbi İşlemlerBaşa Dön ^

Çocuk Enfeksiyon Kliniği (Kuruluş: 1980)

Çocuk Onkoloji/Hematoloji Bölümü (Kuruluş: 1996)

 • Tüm çocukluk çağı kanserlerinin tanı ve tedavisi,
 • Kalıtsal kan hastalıklarının ve kanama diyatezlerinin tanı ve tedavisi
 • Hemanjiom (gül beni) tedavisi ve izlemi
 • Ayaktan kemoterapi ve kan transfüzyon ünitesinde günü birlik tedaviler

Çocuk Nefroloji Bölümü (Kuruluş: 1997)

 • Nefroloji poliklinik hizmetleri; kronik  bobrek yetmezliği ve diyaliz hastaları, spina bifidali hastalar ve işeme bozuklukları, romatolojik hastaliklar gibi spesifik grupları içerir.
 • Çocuk Üroloji kliniği ile ortak toplantı, ürodinamik islemler ve üroterapi
 • Girisimsel radyoloji eşliginde böbrek biyopsisi, diyaliz katateri takılmasi
 • Hemodiyaliz ve periton diyaliz hasta egitimi, takibi
 • Böbrek nakil hazirliğı ve takibi

Çocuk Gastroenteroloji Bölümü (Kuruluş: 1997)

 • Korozif özefajit
 • Besin allerjileri
 • Karaciğerin inflamatuvar ve metabolik hastalıkları
 • Kısa barsak sendromu
 • İnflamatuvar barsak hastalıkları gibi hastalıkların tanısı ve tedavisi

Girişimsel İşlemler

 • Karaciğer Biyopsisi
 • Ph metre
 • Üst gastrointestinal erndoskopik inceleme
 • Alt gastrointestinal erndoskopik inceleme
 • Perkutan endoskopik gastroskomi
 • Polipektomi

Çocuk Nöroloji Bölümü (Kuruluş: 2008)

 • Elektroensefalografik tetkikler (İstirahat ve uyku EEG’si)
 • Gelişimsel testler

Çocuk Endokrinoloji Bölümü (Kuruluş: 2010)

 • Büyüme hormonu uyarı testleri ( L-dopa ve klonidin, glukagon)
 • ACTH uyarı testi ( düşük doz ve standart ACTH)
 • hCG uyarısı
 • Oral glukoz tolerans testi
 • Glukagona C-peptit testi
 • Susuzluk testi
 • Somatomedin C jenerasyon testi ( 4 günlük 0.033 mg/kg/gün Büyüme hormonu ve gerekirse 0.066 mg/kg/gün yüksek dozlu test)
 • GnRH uyarı testi ( erken ergenlik için)
 • TRH testi ( tiroid hormon direnci için)
 • Tip1 Diyabetlilerde glukagona C peptit yanıtı

Çocuk Kardiyoloji Bölümü (Kuruluş: 2013)

 • EKG
 • Transtorasik ekokardiyografi
 • Fetal ekokardiyografi
 • 24 saat ritim Holter incelemesi
 • 24 saat Tansiyon Holter incelemesi
 • Gelecek: Efor/treadmill

Çocuk Allerji Ve İmmunoloji Bölümü (Kuruluş: 2014)

 • Solunum fonksiyon testi
 • Deri prik testleri
 • Deri yama testleri
 • İlaç allerji testleri
 • Besin ve ilaç provakasyon testleri
 • İmmunoterapi
 • IVIG uygulamaları

Çocuk Yoğun Bakım (Kuruluş: 2010)

 • İnvaziv ve non-invaziv monitörizasyon
 • Santral venöz basınç, intraarteriyel basınç takibi
 • Konvansiyonel mekanik ventilasyon
 • Noninvaziv mekanik ventilasyon (BİPAP),
 • Yüksek akışlı oksijen uygulaması
 • Yüksek frekanslı ossilatuar ventilayon (HFOV) 
 • Renal replasman tedavileri (CRRT),
 • Plazma exchange (TPE)
 • Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO)

Hastalara X-ray, ultrasonografi, ekokardiografi gibi görüntülemeler ve biyopsi alınması, trakeotomi açılması gibi cerrahi işlemler yatak başında uygulanabilmektedir.

Klinik içi Eğitim ToplantılarıBaşa Dön ^

2016-2017 EĞİTİM PROGRAMI 12:45-13:30

TARİH

TÜR

KONU BAŞLIĞI/ANLATICI

ANLATICI/ SORUMLU UZMAN

4 Ekim 2016 Salı

Seminer

STRİDOR

Dr. Şebnem Haberal Özdoğan

6 Ekim 2016 Perşembe

Seminer

PERİFERİK YAYMA DEĞERLENDİRMESİ

Dr. Dildar Bahar Genç

11 Ekim 2016 Salı

Seminer

NUTRİSYONEL ANEMİLER

Dr. Yıldız Yıldırmak

12 Ekim 2016 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. Şebnem Haberal Özdoğan

13 Ekim 2016 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Bekir Yükçü

Dr. Gülşen Köse

18 Ekim 2016 Salı

Seminer

TÜBERKÜLOZDA GÜNCEL TANI VE TEDAVİ

Dr. Nazan Dalgıç

20 Ekim 2016 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Ezgi Çelikboya

Dr. Güntülü Şık

25 Ekim 2016 Salı

Seminer

PROTEİNÜRİYE YAKLAŞIM

Dr. Nurver Akıncı

26 Ekim 2016 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. Evrim Kıray Baş

27 Ekim 2016 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Nesrin Kaya

Dr. Nafiye Urgancı

1 Kasım 2016 Salı

Seminer

HAYVAN ISIRIKLARI VE BÖCEK SOKMALARI

Dr. Sevilay Kök

3 Kasım 2016 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Senanur Şanlı

Dr. Sinan Uslu

8 Kasım 2016 Salı

Seminer

TRANSFÜZYON

Dr. Dildar Bahar Genç

9 Kasım 2016 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. Yıldız Yıldrımak

10 Kasım 2016 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Durdugül Ayyıldız

Dr. Muhammed Karabulut

15 Kasım 2016 Salı

Seminer

YENİDOĞAN MUAYENESİ

Dr. Ali Bülbül

17 Kasım 2016 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Özgecan Avcı

Dr. Gizem Elitok

22 Kasım 2016 Salı

Seminer

ÇOCUKTA NÖROLOJİK MUAYENE

Dr. İhsan Kafadar

23 Kasım 2016 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. Merve Usta

24 Kasım 2016 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Semra Bahar

Dr. Gül Özçelik

29 Kasım 2016 Salı

Seminer

RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU

Dr. Umut Zubarioğlu

1 Aralık 2016 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Lütfiye Şahin Keskin

Dr. Nazan Dalgıç

6 Aralık 2016 Salı

Seminer

MEKONYUM ASPİRASYONUNDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Dr. Sinan Uslu

7 Aralık 2016 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. Gülşen Köse

8 Aralık 2016 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Gözde Şahin

Dr. Nurver Akıncı

13 Aralık 2016 Salı

Seminer

PRATİK YENİDOĞAN İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYONU

Dr. Umut Zubarioğlu

15 Aralık 2016 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Güler Yıldırım

Dr. Ali Bülbül

20 Aralık 2016 Salı

Seminer

KANGAZININ YORUMLANMASI

Dr. Esra Şevketoğlu

21 Aralık 2016 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. Umut Zubarioğlu

22 Aralık 2016 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Nurbanu Bilgin

Dr. Yıldız Yıldrımak

27 Aralık 2016 Salı

Seminer

KARDİYOLOJİK MUAYENE & TELEKARDİYOGRAM

Dr. Muhammed Karabulut

29 Aralık 2016 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Merve Şakar

Dr. Ayşenur Kaya

3 Ocak 2017 Salı

Seminer

PRATİK DİREKT GRAFİ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Mehmet Şükrü Ertürk

4 Ocak 2017 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. Sevilay Kök

5 Ocak 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Pınar Seçinti

Dr. Ayşe Şahin

10 Ocak 2017 Salı

Seminer

SEBEBİ BİLİNMEYEN ATEŞ

Dr. Nazan Dalgıç

12 Ocak 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Işıl Çulha

Dr. Sevilay Kök

17 Ocak 2017 Salı

Seminer

SIVI-ELEKTROLİT TEDAVİSİ

Dr.Demet Demirkol

18 Ocak 2017 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. Sema Vural

19 Ocak 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Abdullah Ayhan

Dr. İhsan Kafadar

24 Ocak 2017 Salı

Seminer

HİPOTONİK İNFANT

Dr. Gülşen Köse

26 Ocak 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Salim Can

Dr. Merve Usta

31 Ocak 2017 Salı

Seminer

KALITSAL METABOLİK HASTALIKLARA YAKLAŞIM

Dr. Çiğdem Aktuğlu

1 Şubat 2017 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. Nurver Akıncı

2 Şubat 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

Asr. Dr. Zeynep Ebrar Büyük

Dr. Sinan Uslu

7 Şubat 2017 Salı

Seminer

SINIRDA PRETERM BEBEKLERE YAKLAŞIM

Dr. Evrim Kıray Baş

9 Şubat 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

Dr. Ramina Rzayeva

Dr. Sevilay Kök

14 Şubat 2017 Salı

Seminer

DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLARA YAKLAŞIM

Dr. Nazan Dalgıç

15 Şubat 2017 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. Muhammed Karabulut

16 Şubat 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Eren Alkan

Dr. Dilek Hatipoğlu

21 Şubat 2017 Salı

Seminer

NEKROTİZAN ENTEROKOLİTTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Dr. Umut Zubarioğlu

23 Şubat 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Meryem Eroğlu

Dr. Nazan Dalgıç

28 Şubat 2017 Salı

Seminer

KONSTİPASYON

Dr. Nafiye Urgancı

1 Mart 2017 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. Ayşenur Kaya

2 Mart 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Dilşad Gündoğdu

Dr. Gizem Elitok

7 Mart 2017 Salı

Seminer

RAŞİTİZM

Dr. Dilek Hatipoğlu

9 Mart 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Onur Küçüközer

Dr. Ayşenur Kaya

14 Mart 2017 Salı

Seminer

ERKEN VE UZAMIŞ MEMBRAN RÜPTÜRÜ OLAN BEBEĞE YAKLAŞIM

Dr. Evrim Kıray Baş

15 Mart 2017 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. Nazan Dalgıç

16 Mart 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Mehmet Fatih İleri

Dr. Dilek Hatipoğlu

21 Mart 2017 Salı

Seminer

HİPERTANSİYONA YAKLAŞIM

DR. Gül Özçelik

23 Mart 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Semra Bahar

Dr. Yıldız Yıldırmak

28 Mart 2017 Salı

Seminer

KONJENİTAL ENFEKSİYONLARA YAKLAŞIM

Dr. Evrim Kıray Baş

29 Mart 2017 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. Gizem Elitok

30 Mart 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Senanur Şanlı

Dr. Umut Zubarioğlu

4 Nisan 2017 Salı

Seminer

ÖRNEKLERLE SÜT ÇOCUĞU VE ÇOCUKLARDA BESLENME

Dr. Merve Usta

6 Nisan 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Özgecan Avcı

Dr. Belma Aydın

11 Nisan 2017 Salı

Seminer

SEPSİS/SEPTİK ŞOK

Dr.Agop Çıtak

12 Nisan 2017 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. Güntülü Şık

13 Nisan 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Nesrin Kaya

Dr. İbrahim Aktan

18 Nisan 2017 Salı

Seminer

ASTIMIN PRATİK TANI VE TEDAVİSİ

Dr. Ayşenur Kaya

20 Nisan 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Lütfiye Şahin Keskin

Dr. İhsan Kafadar

25 Nisan 2017 Salı

Seminer

ÇOCUKLARDA METABOLİK SENDROM/TANI&TEDAVİ

 Dr.Esra Papatya

26 Nisan 2017 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. İhsan Kafadar

27 Nisan 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Gözde Şahin

Dr. Dildar Bahar Genç

2 Mayıs 2017 Salı

Seminer

KALP YETERSİZLİĞİ

Dr. Muhammed Karabulut

4 Mayıs 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Güler Yıldırım

Dr. Merve Usta

9 Mayıs 2017 Salı

Seminer

KUŞKULU GENİTALYA

 Dr.Didem Bezen

10 Mayıs 2017 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. Dildar Bahar Genç

11 Mayıs 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Nurbanu Bilgin

Dr. Canan Irmak

16 Mayıs 2017 Salı

Seminer

ATOPİK DERMATİT

Dr.İlknur Altunay

18 Mayıs 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Pınar Seçinti

Dr. Sema Vural

23 Mayıs 2017 Salı

Seminer

PRATİK DİSMORFOLOJİ

Dr.Yasemin Alanay

24 Mayıs 2017 Çarşamba

Uzmanına Danışalım

Dr. Nafiye Urgancı

25 Mayıs 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Işıl Çulha

Dr. Evrim Kıray Baş

30 Mayıs 2017 Salı

Seminer

PARAZİTOZLAR

Dr. Dilek Hatipoğlu

1 Haziran 2017 Perşembe

Olgu Sunumu

As. Dr. Abdullah Ayhan

Dr. Güntülü Şık

YayınlarBaşa Dön ^

2017

1- Aksit Bıcak D, Akyuz S, Kıratlı B, Usta M,Urgancı N, Alev B, Yarat A, Sahin F. The investigation of Helicobacter pylori in the dental biofilm and saliva samples of children with dyspeptic complaints. BMC Oral HealthSee comment in PubMed Commons below 2017 Mar 21;17(1):67. doi: 10.1186/s12903-017-0361-x.

2- Urganci N, Kalyoncu D. Tuberculosis and tuberculin skin test reactivity in pediatric patients with celiac disease. 2017 Minerva Pediat  69:30-35 3- Genç DB, Vural S, Urgancı N, Kurtaraner T, Dalgıç N. Candida-Related Immune Response Inflammatory Syndrome Treated with Adjuvant Corticosteroids and Review of the Pediatric Literature. Turk J Haematol.34: 109-111 (2017).

4- Ebner K, Schaefer F, Liebau MC; ARegPKD Consortium. Collaborators (182)Eid LA, Ranguelov N, Adams B, van Hoeck K, Raes A, Mekahli D, Collard L, Lombet J, Maquet J, Cachat F, Schalk G, Seeman T, Ortiz Bruechle N, Zerres K, Thumfart J, Briese S, Querfeld U, Hoppe B, Feldkoetter M, Kirschstein M, Gruening G, Beck BB, Benzing T, Buettner R, Dötsch J, Goebel H, Grundmann F, Hero B, Kurschat C, Weber LT, Mayer B, Weber J, Ritter B, Benz K, Galiano M, Tzschoppe A, Buchholz B, Buescher R, Buescher A, Latta K, Häffner K, Pohl M, Gross O, Krügel J, Stock J, Patzer L, Teichler H, Oh J, Schild R, Illig T, Klopp N, Pape L, Wahrendorf S, Bernhardt W, Doyon A, Wuehl E, Vinke T, Sander A, Kunzmann K, Bergmann C, Wygoda S, Henn M, Wiemann D, Blaschke K, Derichs U, Beetz R, Jeck N, Klaus G, Fehrenbach H, Hampel T, Zoetler S, Wallot M, Kyrieleis H, Lange-Sperandio B, Ponsel S, Kusser F, Hoefele J, Uetz B, Benz M, Schmidt S, Huppertz-Kessler C, Kranz B, Koenig J, Titieni A, Boeswald M, Staude H, Jacoby U, Wurm D, Leichter HE, Bald M, Billing H, Gessner M, Beringer O, Ilmoja ML, Soliman NA, Nabhan MM, Ariceta G, Lara LE, Garcia-Gonzalez MA, Diaz-Rodriguez C, Garcia-Vidal M, Ranchin B, Shroff R, Sterenborg R, Davitala T, Papachristou F, Stabouli S, Sallay P, Hooman N, Ardissino G, Testa S, Massella L, Emma F, Jankauskiene A, Cerkauskiene R, Azukaitis K, Bokenkamp A, van Wijk J, Taranta-Janusz K, Wasilewska A, Zagozdzon I, Balasz-Chmielewska I, Miklaszewska M, Zachwieja K, Drozdz D, Tkaczyk M, Stanczyk M, Sikora P, Zaniew M, Litwin M, Niemirska A, Wicher D, Jankowska I, Antoniewicz J, Lesiak J, Lipinski P, Szczepanska M, Adamczyk P, Morawiec-Knysak A, Caldas Afonso A, Teixeira A, Milosevski-Lomic G, Paripovic D, Peco-Antic A, Prikhodina L, Papizh S, Bayazit AK, Anarat A, Melek E, Bayrakci US, Kantar A, Cayci S, Baskin UE, Duzova A, Yuzbasioglu A, Soylu A, Kavukcu S, Kalman S, Evrengül H, Yüksel S, Kara A, Gurgoze MK, Candan C, Sever L, Caliskan S, Canpolat N, Emre S, Yilmaz A, Gökce I, Alpay H, Akinci N, Mir S, Sozeri B, Dursun I, Poyrazoglu HM, Dusunsel R, Nalcacioglu H, Ekinci Z, Tabel Y, Delibas A, Övünc Hacihamdioglu D, Guay-Woodford. Recent Progress of the ARegPKD Registry Study on Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease.Front Pediatr. 2017 Feb 16; 5:18. doi: 10.3389/fped.2017.00018.

2016

1- Koker O, Ozdogan S,Kose G, Yıldırmak Z Y. Comparison of the efficacies of normal saline versus hypertonic saline in the management of acute bronchiolitis. International Journal of Contemporary Pediatrics.2016Aug.3(3):795-800

2- Ozdogan S, Urgancı N, Usta M, Uslu Kızılkan N. Prevalence of Asthma and Allergic Rhinitis in Children with Celiac Disease, Iran J Pediatr, 2016 doi: 10.5812/ijp.6358.

3- Kalyoncu D, Urganci N. Reply to: Eye disorders in children with celiac disease. Eur J Ophthalmol 10;26: e84 (2016)

4- Urganci N, Kalyoncu D. Eye disorders in children with celiac disease Eur J Ophthalmol  26: 85-87 (2016)

5- Gündüz M, Özaydın E, Atar M B, Koç N, Kırsaçlıoğlu C, Köse G, Cefalu A B, Averna M, Tarugi P. Microsomal triglyceride transfer protein gene mutations in Turkish children: A novel mutation and clinical follow up. Indian J Gastroenterol 2016 May; 35 (3): 236-41.

6- Oner T, Ozdemir R, Genc DB, Kucuk M, Karadeniz C, Demirpence S, Yilmazer MM, Mese T, Tavli V, Genel F. Parameters indicative of persistence of valvular pathology at initial diagnosis in acute rheumatic carditis: the role of albumin and CD19 expression.J Pediatr (Rio J). 2016 Nov - Dec;92(6):581-587.

7- Genc DB, Vural S, Yagar G. The Incidence of and Factors Associated with Vitamin D Deficiency in Newly Diagnosed Children with Cancer.Nutr Cancer. 2016 Jul;68(5):756-61.

8- Genc DB, Berrak SG, Canpolat C. Comment on: Carboplatin Hypersensitivity Reactions in Pediatric Low-Grade Glioma Are Protocol Specific and Desensitization Shows Poor Efficacy.Pediatr Blood Cancer. 2016 Jan;63(1):174.

9- Genc DB, Vural S, Telhan L, Yukcu B, Oner T. Wilms Tumor Presenting With Fulminant Hepatic Failure and Successful Initial Treatment With Cyclophosphamide.Pediatr Blood Cancer. 2016 Jan;63(1):177-8.

10- Kebudi RBayram IYagci-Kupeli BKupeli SSezgin GPekpak EOymak YInce DEmir S, Tugcu D, Ozek G9Bay A1Kupesiz FTVural S, Ocak SYaman YKoksal YTimur CUnal SVergin C. Refugee children with cancer in Turkey.Lancet Oncol. 2016 Jul;17(7):865-7.

11- Isiyel E, Bakkaloglu Ezgu S, Calıskan S, Akman S, Akil I, Tabel Y, Akinci N,  Bahat Ozdogan E, Ozel A, Kara Eroglu F, Ezgu FS. Molecular analysis of the AGXT gene in patients suspected with hyperoxaluria type 1 and three novel mutations from Turkey. Mol Genet Metab 2016 Dec 1;119(4):311-316.

2015

1- Ozdogan S,Tabakci B, Demirel AS, Atli B, Besli GE, Kose G. The evaluation of risk factors for recurrent hospitalizations resulting from wheezing attacks in preschool children. Ital J Pediatr. 2015 Nov 17;41:91. doi: 10.1186/s13052-015-0201-z.

2- Usta M, Urgancı N, Yıldırmak ZY, Doğan Vural S. Chronic hepatitis-B in children with or without malignancies, World J Gastroenterol, 2015 February 21; 21(7): 2073-79.

3- Usta M, Urgancı N.  Upper Gastrointestinal System Bleeding in Children: The Role of Helicobacter Pylori Infection and Non-Steroid Anti-Inflammatory Drug use, West Indian Med J 2015 Mar; 64(2)113-6. (DOİ:10.7727/wimj.2014.130).

4- Usta M, Urgancı N, Özçelik G,Üstünçelik Ü, Kafadar I, Ozgüven BY. Joubert syndrome and related disorders: a rare cause of intrahepatic portal hypertension in childhood. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2015;19:2297-2300.

5- Urganci N, Kalyoncu D, Ozer AS. Hepatitis B Vaccination and Factors Related with Unresponsiveness in Healthy Children. West Indian Med J. 2015 Oct 15. pii: wimj.2015.146. doi: 10.7727/wimj.2015.146. [Epub ahead of print]

6- Kalyoncu D, Urganci N. Antithyroid Antibodies and Thyroid Function in Pediatric Patients with Celiac Disease. Internation J Endocrinology 2015:276575 (2015).

7- Ozdogan S, Karadeniz P, Kıray E, Bülbül A, Uslu HS, Koç Bebek A. Outcome of adolescent pregnancy: a retrospective cohort study. West Indian Med J 2(2) Doi: 10.7727/wimjopen.2014.380

8- Häusler M, Aksoy A, Alber M, Altunbasak S, Angay A, Arsene OT, Craiu D, Hartmann H, Hiz-Kurul S, Ichiyama T, Iliescu C, Jocic-Jakubi B, Korinthenberg R, Köse G, Lukban MB, Ozkan M, Patcheva I, Teichler J, Vintan M, Yaramis A, Yarar C, Yis U, Yuksel D, Anlar BA Multinational Survey on Actual Diagnostics and Treatment of Subacute Sclerosing Panencephalitis Neuropediatrics. 2015 Dec;46(6):377-84. doi: 10.1055/s-0035-1564618. Epub 2015 Oct 19.

9- Karaca B, Ünlü E, Köse G, Gönen E, Çakcı A. Outcomes of Botulinum Toxin Type A Injection Followed by Rehabilitation in Cases of Cerebral Palsy With Upper Extremity Involvement. J Child Neurol. 2015 Aug 3. pii: 0883073815596609. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26239492

10- Kırmızıbekmez H, Mutlu HGY, Urgancı N, Oner A. Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 2: A Rare Condition in Childhood. J Clin Res Pediatr Endocrinol 7:80-82 (2015)

11- Urganci N, Genc DB, Kose G, Onal Z, Vidin OO. Colorectal Cancer due to Constitutional Mismatch Repair Deficiency Mimicking Neurofibromatosis I. Pediatrics 136(4):e1047-50 (2015)

12- Urganci N, Kalyoncu D, Calis AB.Sensorineural hearing loss in pediatric patients with celiac disease.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Sep;272(9):2149-51

13- Yesilkaya S, Acikel C, Fidanci BE, Polat A, Sozeri B, Ayaz NA, Makay BB, Simsek D, Akinci N, Özçelik G, Kavukçu S, Emre S, Donmez O, Delibas A, Yüksel S, Berdeli A, Poyrazoglu H, Saldir M, Fidanci K, Çakar N, Peru H, Bakkaloglu S, Tabel Y, Sari O, Aydogan U, Ozenc S, Basbozkurt G, Unsal E, Kasapcopur O, Gok F, Ozen S, Demirkaya E. Development of a medication adherence scale for familial Mediterranean fever (MASIF) in a cohort of Turkish children.Clin Exp Rheumatol. 2015 Sep 22 .33(6):153-62

14- Doyon A, Fischer DC, Bayazit AK, Canpolat N, Duzova A, Sözeri B, Bacchetta J, Balat A, Büscher A, Candan C, Cakar N, Donmez O, Dusek J, Heckel M, Klaus G, Mir S, Özcelik G, Sever L, Shroff R, Vidal E, Wühl E, Gondan M, Melk A, Querfeld U, Haffner D, Schaefer F; 4C Study Consortium. Markers of bone metabolism are affected by renal function and growth hormone therapy in children with chronic kidney disease. PLoS One. 2015 Feb 6;10(2):

15- Kafadar İ, Kılıç BA, Arapoglu M, Yalçın K, Dalgıç N. Evaluation of thyroid hormones in children receiving carbamazepine or valproate: a prospective study. J Child Neurol. 2015 Jan;30(1):63-8.

16- Öner T, Ocak S, Telhan L, Hatipoglu D, Dalgic N.Pericardial Effusion and Adenosine Deaminase False Positivity Due to Parvovirus B19.Pediatr Infect Dis J. 2015 Sep;34(9):1033-4.

17- Dinleyici EC, Kurugol Z, Kara A, Tezer H, Tas MA, Guler E, Yasa O, Devrim I, Ciftci E, Ozdemir H, Somer A, Ozen M, Sensoy G, Dalgic N, Alhan E; VARICOMP Study Group.Children with breakthrough varicella infection requiring hospitalization in Turkey (VARICOMP Study 2008-2013).Vaccine. 2015 Jul 31;33(32):3983-7.

18- Dinleyici EC, Dalgic N, Guven S, Metin O, Yasa O, Kurugol Z, Turel O, Tanir G, Yazar AS, Arica V, Sancar M, Karbuz A, Eren M, Ozen M, Kara A, Vandenplas Y.Lactobacillus reuteri DSM 17938 shortens acute infectious diarrhea in a pediatric outpatient setting.J Pediatr (Rio J). 2015 Jul-Aug;91(4):392-6.

19- Dinleyici EC, Kara A, Dalgic N, Kurugol Z, Arica V, Metin O, Temur E, Turel O, Guven S, Yasa O, Bulut S, Tanir G, Yazar AS, Karbuz A, Sancar M, Erguven M, Akca G, Eren M, Ozen M, Vandenplas Y. Saccharomyces boulardii CNCM I-745 reduces the duration of diarrhoea, length of emergency care and hospital stay in children with acute diarrhoea.Benef Microbes. 2015 Jan;6(4):415-21.

20- Aydan Kansu, Zarife Kulog lu, Arzu Demir, Aytaç Yaman and the Turkish Celiac Study Group* .Yield of coeliac screening in abdominal pain-associated functional gastrointestinal system disorders.  J Paediatr Child Health. 2015 Jun 3. doi: 10.1111/jpc.12929. [Epub ahead of print]

2014

1- Urganci N, Usta M, Kalyoncu D, Demirel E. Corrosive substance ingestion in children. 2014; Indian J Pediatr 81: 675-9

2- Urgancı N, Kalyoncu D, Usta M, Eken KG. A Rare cause severe rectal bleeding: solitary rectal ulcer syndrome. Pediatr Emerg Care 2014 Oct; 30(10):736-8.

3- Usta M, Urgancı N. Does Gluten-Free Diet Protect Children with Celiac Disease from Low Bone Density? Iran J pediatr 2014; 24(4):429-434.

4- Usta M, Erkan T, Çullu Çokuğraş F, Urgancı N, Onal Z, Gülcan M, Kutlu T. High doses of methylprednisolone in the management of caustic esophageal burns. Pediatrics, 2014 Jun;133(6):E1518-24.

5- Urganci N, Kilicaslan O, Kalyoncu D,  Yilmaz S. Immune Thrombocytopenic Purpura Associated with Hepatitis A Infection in a Five-year Old Boy: A Case Report. West Indian Med J 2014; 63: 536-38.

6- Kara N, Urganci N, Kalyoncu D, Yilmaz B.The association between Helicobacter pylori gastritis and lymphoid aggregates, lymphoid follicles and intestinal metaplasia in gastric mucosa of children. J  Paediatr Child Health 2014; 50: 605–609.

7- Ng OH, Erbilgin Y, Firtina S, Celkan T, Karakas Z, Aydogan G, Turkkan E, Yildirmak Y, Timur C, Zengin E, van Dongen JJ, Staal FJ, Ozbek U, Sayitoglu M. Deregulated WNT signaling in childhood T-cell acute lymphoblastic leukemia.Blood Cancer J. 2014; Mar 14;4:e192. doi: 10.1038/bcj.2014.12.

8- Azkur D, Özaydın E, Dibek-Mısırlıoğlu E, Vezir E, Tombuloğlu D, Köse G,Kocabaş CN. Viral etiology in infants hospitalized for acute bronchiolitis. Turk J Pediatr. 2014 Nov-Dec;56(6):592-6.

9- Ikiz MA, Cetin II, Ekici F, Güven A, Değerliyurt A, Köse G. Pediatric syncope:is detailed medical history the key point for differential diagnosis? Pediatr Emerg Care. 2014 May;30(5):331-4.

10- Erginel B, Vural S, Akın M, Karadağ CA, Sever N, Yıldız A, Tanık C, Demir AA, Yanar O, Dokucu Aİ. Wilms' tumor: a 24-year retrospective study from a single center.Pediatr Hematol Oncol. 2014 Aug;31(5):409-14. doi: 10.3109/08880018.2014.930767. Epub 2014 Jul 9.

11- Karaman S, Gülkilik G, Vural S, Aydın B, Polat N, Kizilkaya O, Arslan B. Serous Retinal Detachment in a Pediatric Case with Acute Lymphoblastic Leukemia as a First Sign of Leukemic Relapse. J Hematol Transfus 2(1): 2014.

12- Caliskan KC, Ozcelik G, Cakmakci E, Ulusay SM, Celebi AS, Turk S, Ozagari A, Karpat Z. Real time ultrasound guided pediatric percutaneous renal biopsy: the traditional method versus angled tangential approach. JBR-BTR. 2014 Jul-Aug;97(4):206-10.

13- Akin M, Erginel B, Karadag CA, Yildiz A, Ozçelik GS, Sever N, Genc NM, Dokucu AI. A comparison of the double hydrodistention implantation technique (HIT) and the HIT with a polyacrylate/polyalcohol copolymer (PPC) for the endoscopic treatment of primary vesicoureteral reflux. Int Urol Nephrol. 2014 Nov;46(11):2057-61.

14- Cakmakci E, Caliskan KC, Turkoglu OK, Cakmakci S, Ozcelik G, Yilmaz E, Turk S, Ozagari A, Ucan B. A modified technique for real time ultrasound guided pediatric percutaneous renal biopsy: the angled tangential approach. Quant Imaging Med Surg. 2014 Jun;4(3):190-4.

15- Kafadar İ, Sözen ME, Büyüktaş Aytaç D, Yalçın K. Rare but threatening complication of otitis media: lateral sinus thrombosis. Pediatr Int.2014; Dec; 56(6):918-20 doi: 10.1111/ped.12400.

16- Dalgic N, Karadag CA, Bayraktar B, Sancar M, Kara O, Pelit S, Celebi S, Kafadar I, Dokucu AI.Ertapenem versus standard triple antibiotic therapy for the treatment of perforated appendicitis in pediatric patients: a prospective randomized trial.Eur J Pediatr Surg. 2014 Oct;24(5):410-8.

17- Kaya A, Erkoçoğlu M, Vezir E, Akan A, Azkur D, Özcan C, Civelek E, Toyran M, Ginis T, Kocabaş CN, Mısırlıoğlu Dibek E. TRACK as a complementary tool to GINA and NAEPP guidelines for assessing asthma control in pre-school children. Journal of Asthma 2014; 51(5), 530-535.

18- Kaya A, Erkoçoğlu M, Senkon Oben G, Toyran M, Ekici F, Çetin İİ, Kocabaş CN. Confirmed penicillin allergy among patientsreceiving benzathine penicillin prophylaxis for acute rheumatic fever. Allergologia et Immunopathologia 2014;42(4), 289-292.

19- Dibek Mısırlıoğlu E, Toyran M, Çapanoğlu M, Kaya A, Civelek E, Kocabaş CN. Negative predictive value of drug provocation tests in children.Pediatric Allergy and Immunology 2014; 25(7), 685-690.

20- Vezir E, Erkoçoğlu M, Civelek E, Kaya A, Azkur D, Akan A, Özcan C, Toyran M, Gınıs T, Mısırlıoğlu Dibek E, Kocabaş CN. The evaluation of drug provocation tests in pediatric allergy clinic: A single center experience. Allergy and Asthma Proceedings2014; 35(2), 156-162.

21- Tezer H, Özkaya Parlakay A, Kızılgün M, Kaya A, Belgin G, Kanık Yüksek S, Sertan Kara S, Çağla Sönmezer M, Ceylaner S. Cytokine Concentrations In Pediatric Patients With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. The Pediatric Infectious Disease Journal 2014; 33(11), 1185-1187.

22- Akan A, Azkur D, Civelek E, Erkoçoğlu M, Yılmaz Öztorun Z, Kaya A, Özcan C, Vezir E, Toyran M, Dibek Mısırlıoğlu E, Kocabaş CN. Risk factors of severe atopic dermatitis in childhood: single-center experience. The Turkish Journal of Pediatrics, 2014; 56(2), 121-126.

23- Vezir E, Kaya A, Kocabaş CN, Toyran M, Azkur D, Mısırlıoğlu Dibek E. Anaphylaxis/angioedema caused by honey ingestion. Allergy and Asthma Proceedings, 2014; 35(1), 71-74.

24- Durmaz R, Kalaycioglu AT, S. Acar, Z. Bakkaloglu, A.  Karagoz, G. Korukluoglu, M. Ertek, M.A. Torunoglu, S. Gokahmetoglu, A. Ozturk, A. Bayram, N.C. Araz, E. Yasar, F. Bacalan, O.O Gundeslioglu, M. Altindis, A. Bukulmez, B. Ongen, A. Somer, Bayraktar B, N. Dalgic, H. Uslu , F. Aktas, O. Kilic , A.C. Cicek, S. Dereci, S. Aksaray, C. Nuhoglu , R. Adaleti, G. Bozdayi, H. Tezer, D. Mutlu, A. Yilmaz, A.O. Sekercioglu, G. Durmaz, M. Hacimustafaoglu, C. Ozakin, S. Celebi, S. Tezcan, G. Aslan, E. Ark, E. Sozen, G. Tanir, S. Ozkan, H. Zararsız, U. Celik, E.S Cetin, M. Oz, I. Devrim, S. Bayram, Y. Sorguc, E. Ince, H. Guriz, B. Kocabas, H. Guducuoglu, O. Tuncer, F. Aydin, E. Erduran, Z. Cetinkaya, H. Vahaboglu, F.T. Kelesyan, M. Anil , D. Yılmaz, Cicek C, E.U. Saz, Z. Sahbudak, S. Sen, Z. Kurugol, C. Eroglu, A. Guzel, B. Feyzioglu, M. Emiroglu, F.Y. Zeyrek, A. Cakmak, E. Kocabas, A. Selimoglu, C. Kuzucu , A. Soysal, M. Bakir, A. Yagci, Y. Uyar , A. Ozlu , F. Temel , “Prevalence of rotavirus genotypes in children younger than 5 years of age before the introduction of a universal rotavirus vaccination program: report of rotavirus surveillance in Turkey.” PLoS One, 9, e113674 (2014).

25- Dinleyici, E.C, N. Dalgic, S. Guven, O. Metin, M. Eren, M. Ozen, A. Kara, G. Tanır, V. Arica, M. Sancar, O. Turel, Z. Karagol, O. Yasa, “Lactobacillus reuteri DSM 17938 effectively reduces the duration of acute diarrhoea in hospitalised children” Acta Paediatr,  103, e300-305 (2014).

26-Ozen S, Demirkaya E, Duzova A, Erdogan O, Erken E, Gul A, Kasapcopur O, Kasifoglu T, Kisacik B, Ozdogan H, Tunca M, Acikel C; FMF Arthritis Vasculitis and Orphan disease Research in pediatric rheumatology (FAVOR) and Turkish FMF study group. Collaborators (36): Direskeneli H, Basbozkurt G, Sayarlioglu M, Yuksel S, Yildiz F, Donmez O, Berdeli A, Senel S, Ayaz N, Polat A, Sozeri B, Tabel Y, Akar S, Onat A, Ozkaya O, Emre S, Akinci N, Ozcelik G, Yavuz S, Yesilkaya S, Ugurlu S, Gok F, Poyrazoglu H, Bakkaloglu S, Erten S, Tufan A, Goker B, Kavukcu S, Cakar N, Saldir M, Delibas A, Makay B, Kısaarslan A, Unsal S, Topaloglu R, Erdem H. FMF50: a score for assessing outcome in familial Mediterranean fever. Ann Rheum Dis. 2014 May;73(5):897- 901.

27- Akin M, Erginel B, Tanik C, Akinci N, Yildiz A, Beker B, Karadag CA, Sever N, Turk S, Dokucu AI. The first laparoscopic resection of an aldosterone-secreting adrenocortical oncocytoma in a child J Ped Surg Case Reports 2 (2014) 424-427.

2013

1- Urganci N, Kalyoncu D. Response to hepatitis A and B vaccination in pediatric patients with celiac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013 Apr;56(4):408-11.

2- Urganci N, Akyildiz BN, Kalyoncu D, Gulec SG.Familial clustering of HBV in families with children who are diagnosed as chronic hepatitis B or inactive carriers of HBV. J Child Health Care. 2013 Jun;17(2):197-203.

3- Olcay L, Hazirolan T, Yildirmak Y, Erdemli E, Terzi YK, Arda K, Oztürkmen S, Akyay A, Kaymak-Cihan M, Biçakçi Z, Bal C. Biochemical, Radiologic, Ultrastructural, and Genetic Evaluation of Iron Overload in Acute Leukemia and Iron-chelation Therapy. J Pediatr Hematol Oncol. 2013 Aug 7.

4- Özaydın E, Bütün MF, Cakır BC, Köse G. The association between vitamin D status and recurrent wheezing. Indian J Pediatr. 2013 Nov;80(11):907-10.

5- Moyamoya Disease in a Child with Germ Cell Tumor. S Emir, S Ergen, B Geyik, E Güler, G Köse. Turkish Journal of Pediatric Disease.2013; 7(1):63-65.

6- Urganci N, Kalyoncu D.Immunogenecity of hepatitis A and B vaccination in pediatric patients with inflammatory bowel disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013 Apr; 56(4):412-15.

7- Urgancı N, Kalyoncu D, Eken KG.Solitary rectal ulcer syndrome in children: a report of six cases.Gut Liver. 2013 Nov;7(6):752-5.

8- Urganci N, Gulec SG, Kalyoncu D, Karaman S.Evaluation of paediatric patients with protein losing enteropathy a single centre experience.West Indian Med J. 2013 Mar;62(3):186-9.

9- Kafadar I, Moustafa F, Yalçın K, Klç BA.A rare adverse effect of metronidazole: nervous system symptoms.Pediatr Emerg Care. 2013 Jun;29(6):751-2.

10- Akıncı N, Çakıl A, Öner A.Classical xanthinuria: a rare cause of pediatric urolithiasis.Turk J Urol. 2013 Dec;39(4):274-6.

11- Ekinci Z, Candan C, Alpay H, Canpolat N, Akyuz SG, Gündüz Z, Dursun İ, Bek K, Dursun H, Isıyel E, Oktem F, Tabel Y, Akil İ, Delibaş A, Gulleroglu K, Akinci N, Dincel N, Ozkaya O, Söylemezoglu O. Hemolytic Uremic Syndrome Outbreak in Turkey in 2011. The Turkish Journal of Pediatrics. 2013; 55: 246-57.

12- Dinleyici EC, Dalgic N, Guven S, Ozen M, Kara A, Arica V, Metin-Timur O, Sancar M, Kurugol Z, Tanir G, Ozturk D, Aydogdu S, Tutanc M, Eren M, Vandenplas Y. The effect of a multispecies synbiotic mixture on the duration of diarrhea and length of hospital stay in children with acute diarrhea in Turkey: single blinded randomized study. Eur J Pediatr. 2013; Apr;172(4):459-64.

13- Dalgic N, Karadag CA, Bayraktar B,  Sancar M, Kara O, Pelit S, Celebi S, Kafadar İ, Dokucu Aİ.“Ertapenem versus Standard Triple Antibiotic Therapy for the Treatment of Perforated Appendicitis in Pediatric Patients: A Prospective Randomized Trial”, Eur J Pediatr Surg., Aug 27  (2013)

14- Demirkaya E, Acikel C, Tufan A, Kucuk A, Berdeli A, Gul A, M.Onat A, Delibas A, Duzova A, Dinc A, Yavascan O, Kasapcopur O, Makay B, Goker B, Sozeri B, Kisacik B, Comak E, Unsal E, Erken E, Gunal E, Baskin E, Yalcinkaya F, Yildiz F, Gok F, Basbozkurt G, Ozcelik G,Demircin G, Poyrazoglu H, Erdem H, Direskeneli H, Ozer H, Ozdogan H, Simsek I, Dursun I, Gokce I, Tunca M, Gurgoze M, Cakar M, Akinci N, Ayaz N, Donmez O,  Ozkaya O, Topaloglu R, Kavukcu S, Yuksel S, Akar S, Bakkaloglu S, Emre S, Senel S, Erten S, Yavuz S, Kalman S, Kasifoglu T, Kalyoncu U, Tabel Y,  Ekinci Z, Ozen S and Turkish FMF Study Group and FMF Arthritis Vasculitis and Orphan disease Research in Pediatric Rheumatology (Favor) 1turkish Fmf Study Group, Favor, Ankara, Turkey Defınıtıon Of Colchıcıne Resıstance In Fmf ISSAID13-1266 ISSAID 2013 - Research Project Abstract Submission

15- Demircioğlu F, Kazancı E, Genç DB, Erdoğan H, Göksügür SB, Bekdaş M H1N1 Infection-Related Hemophagocytic Lymphohistiocytosis in a Child, Turk J Hematol 2013;30: 426-428.

16- Genc DB, Ozkan MA, Buyukgebiz A Vitamin D and childhood cancer: a promising anticancer agent? Pediatr Endocrinol Rev. 2013 Jul;10(4):485-93. Review.

 

2012

1- Urganci N, Ozcelik G, Kalyoncu D, Geylani Gulec S, Akinci N.Serum gastrin levels and gastroduodenal lesions in children with chronic renal failure on continuous ambulatory peritoneal dialysis: a single-center experience. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2012;  Aug;24(8):924-8.

2- Kalyoncu D, Urganci N.Response to hepatitis A and B vaccination in patients with chronic hepatitis C: 8-year follow-up. Paediatr Int Child Health. 2012 Aug;32(3):136-9.

3- Yilmaz A, Musluman AM, Dalgic N, Cansever T, Dalkilic T, Kundakci E, Aydin Y. Risk factors for recurrent shunt infections in children.J Clin Neurosci. 2012 Jun;19(6):844-8.

4- Yıldırmak Y,  Erdem E, Telhan L, Kepekçi L. Immunosuppressive Treatment in Children with Acquired Aplastic Anemia. Turk J Hematol 2012;29: 150–5.

5- Coşkunpınar E, Anak S, Ağaoğlu L, Ünüvar A, Devecioğlu Ö, Aydoğan G, Timur Ç, Öner AF, Yıldırmak Y, Celkan T, Yıldız İ, Sarper N, Özbek U Analysis of Chromosomal Aberrations and FLT3 gene Mutations in Childhood Acute Myelogenous Leukemia Patients. Turk J Hematol 2012;29: 225 – 232.

6- Karaman S, Vural S, Yildirmak Y, Emecen M, Erdem E, Kebudi R. Comparison of piperacillin tazobactam and cefoperazone sulbactam monotherapy in treatment of febrile neutropenia. Pediatr Blood Cancer. 2012 Apr;58(4):579-83 doi: 10.1002/pbc.2324  

7- Tekin D, Dalgic N, Kayaalti Z, Soylemezoglu T, Diler B, Kutlubay BI. Importance of NOD2/CARD15 gene variants for susceptibility to and outcome of sepsis in Turkish children.Pediatr Crit Care Med. 2012 Mar;13(2):e73-7.

8- Toyran M, Kaymak M, Vezir E, Harmanci K, Kaya A, Giniş T, Köse G, Kocabaş CN. Trace element levels in children with atopic dermatitis. J Investig Allergol Clin Immunol. 2012;22(5):341-4. PubMed PMID: 23101308.

9- Ozaydin E, Arhan E, Cetinkaya B, Ozdel S, Değerliyurt A, Güven A, Köse G. Differences in iron deficiency anemia and mean platelet volume between children with simple and complex febrile seizures. Seizure. 2012 Apr;21(3):211-4. doi:10.1016/j.seizure.2011.12.014. Epub 2012 Jan 16. PubMed PMID: 22251926.

10- Usta M, Gulec SG, Karaman S, Erdem E, Emral H, Urgancı N.A case report of malignant infantile osteopetrosis Iran J Pediatr. 2012 Sep;22(3):421-4.

11- Doğan Y, Erkan T, Önal Z, Usta M, Doğusoy G, Çokuğraş FÇ, Kutlu T. Lactoferrin levels in the gastric tissue of Helicobacter pylori-positive and -negative patients and its effect on anemia.Mediators Inflamm. 2012;2012:214581.

12- Dinleyici, E.C, Z. Kurugöl, Ö. Türel, N. Hatipoğlu, İ. Devrim, H. Ağın, İ. Günay, N. Bayram, A. Kızıldemir, H. Tezer, H.H. Aykan, N. Dalgıç, B. Kılıç, G. Şensoy, N. Belet, N.U. Külcü, A. Say, E. Çiftçi, E. İnce, H. Özdemir, M. Emiroğlu, D. Odabaş, ZA. Yargıç, Ç. NuhoğluK.B. Çarman, S. Çelebi, M. Hacımustafaoğlu, Ü. Çelik, M. Kondolot, M. Öztürk, A. Tapısız, M. Özen, H. Tepeli, A. Parlakay, A. Kara, A. Somer, B. Çalışkan, S. Velipaşalıoğlu, S. Öncel, E.S. Arısoy, E. Güler, T. Dalkıran, D. Aygün, S. Akarsu, “The epidemiology and economic impact of varicella-related hospitalizations in Turkey from 2008 to 2010: A nationwide survey during the pre-vaccine era (VARICOMP study)” Eur J Pediatr, 171, 817-825 (2012).

13- Cakir FB, Genc DB, Canpolat C, Aribal E, Berrak SG. Accuracy of imaging-guided biopsy in diagnosis of malignancy versus infection.Indian J Cancer. 2012 Jul;49(3):283-6. doi: 10.4103/0019-509X.104488.

14- Genc DB, Canpolat C, Berrak SG Re: In response to "Clinical features and management of carboplatin-related hypersensitivity reactions in pediatric low grade glioma". Support Care Cancer. 2012 Jun;20(6):1119-20.

2011

1- Erdem E, Yıldırmak Y, Günaydın N. Brucellosis presenting with pancytopenia due to hemophagocytic syndrome .Turk J Hematol 2011; 28: 68-71.

2- Geylanı Güleç S, Urganci N, Polat TB, Demırel E, Yilmaz E.Relations between human leukocyte antigens and autoimmune hepatitis in Turkish children. Turk J Gastroenterol. 2011 Feb;22(1):42-6.

3- Karaman S, Vural S, Yildirmak Y, Urganci N, Usta M.Assessment of hepatitis B immunization status after antineoplastic therapy in children with cancer. Ann Saudi Med. 2011 Nov-Dec;31(6):573-6.

4- Erdem E, Kayıran P, Ozcelik G, Ozel A, Yildiz Yildirmak Z.Rare presentation of pediatric acute lymphoblastic leukemia: nephromegaly at time of diagnosis.Indian J Hematol Blood Transfus. 2011 Mar;27(1):43-5. doi: 10.1007/s12288-010-0052-0. Epub 2011 Jan 29.

5- Dinleyici EC, Kurugol Z, Turel O, Hatipoglu N, Devrim I, Agin H, Gunay I, Yasa O, Erguven M, Bayram N, Kizildemir A, Alhan E, Kocabas E, Tezer H, Aykan HH, Dalgic N, Kilic B, Sensoy G, Belet N, Kulcu NU, Say A, Tas MA, Ciftci E, Ince E, Ozdemir H, Emiroglu M, Odabas D, Yargic ZA, Nuhoglu C, Carman KB, Celebi S, Hacimustafaoglu M, Elevli M, Ekici Z, Celik U, Kondolot M, Ozturk M, Tapisiz A, Ozen M, Tepeli H, Parlakay A, Kara A, Somer A, Caliskan B, Velipasalioglu S, Oncel S, Arisoy ES, Guler E, Dalkiran T, Aygun D, Akarsu S; VARICOMP Study Group. The epidemiology and economic impact of varicella-related hospitalizations in Turkey from 2008 to 2010: a nationwide survey during the pre-vaccine era (VARICOMP study).Eur J Pediatr. 2012 May;171(5):817-25. doi: 10.1007/s00431-011-1650-z. Epub 2011 Dec 16.

6- Bayraktar B, Togay A, Gencer H, Kockaya T, Dalgic N, Baris AB, Bulut E. Mycobacterium caprae causing lymphadenitis in a child.Pediatr Infect Dis J. 2011 Nov;30(11):1012-3.

7- Bayraktar B, Bulut E, Bariş AB, Toksoy B, Dalgic N, Celikkan C, Sevgi D.Species distribution of the Mycobacterium tuberculosis complex in clinical isolates from 2007 to 2010 in Turkey: a prospective study.J Clin Microbiol. 2011 Nov;49(11):3837-41.

8- Çiftçi E, Tuygun N, Özdemir H, Tezer H, Şensoy G, Devrim İ, Dalgiç N, Kara A, Turgut M, Tapisiz A, Keser M, Çelebi S, Bayram N, Kocabaş E, Dinleyici EÇ, Özen M, Soysal A, Kuyucu N, Tanir G, Çelikel E, Belet N, Evren G, Aytaç DB, Cengiz AB, Canöz PY, Derinöz O, İnce E, Hacimustafaoğlu M, Anil M, Özgür Ö, Kuzdan C, Özaydin E, Aşilioğlu N, Dizdarer C, Ceyhan M, Bucak IH, Kendirli T, Yakut Hİ, Fişgin T, Ünal N, Altindağ H, Kilinç AA, Zöhre SU, Elhan AH, Doğru Ü. Clinical and epidemiological features of Turkish children with 2009 pandemic influenza A (H1N1) infection: experience from multiple tertiary paediatric centres in Turkey. Scand J Infect Dis. 2011; Dec;43(11-12):923-9. doi: 10.3109/00365548.2011.598872. Epub 2011 Aug 23.

9- Dalgic N, Tekin D, Kayaalti Z, Cakir E, Soylemezoglu T, Sancar M. Relationship between toll-like receptor 8 gene polymorphisms and pediatric pulmonary tuberculosis. Dis Markers. 2011;31(1):33-8.

10- Urganci N, Kalyoncu D, Cayonu N, Erdem E, Yildirmak Y, Yilmaz B. Acute liver failure, autoimmune hepatitis, and leptospirosis: a case report. Pediatr Emerg Care. 2011 Oct; 27(10):963-5.

11- Erdem E, Yıldırmak Y, Günaydın N. Brucellosis presenting with pancytopenia due to hemophagocytic syndrome .Turk J Hematol 2011; 28: 68-71.

12- Erdem E, Kayıran P, Özçelik G, Özel A, Yildirmak ZY. Rare presentation of pediatric acute lymphoblastic leukemia: Nephromegaly at time of diagnosis. Indian J Hematol Blood Transfus 2011 Jan-Mar 27(1):43-45.

13- Dalgic N, Tekin D, Kayaalti Z, Soylemezoglu T, Cakir E, Kilic B, Kutlubay B, Sancar M, Odabasi M. Arg753Gln polymorphism of the human Toll-like receptor 2 gene from infection to disease in pediatric tuberculosis.Hum Immunol. 2011 May;72(5):440-5.

14- Dalgic N, Sancar M, Bayraktar B, Dincer E, Pelit S. Ertapenem for the treatment of urinary tract infections caused by extended-spectrum ß-lactamase-producing bacteria in children.Scand J Infect Dis. 2011 May;43(5):339-43.

15- Dalgic N, Sancar M, Bayraktar B, Pullu M, Hasim O. Probiotic, zinc and lactose-free formula in children with rotavirus diarrhea: are they effective? Pediatr Int. 2011 Oct;53(5):677-82

16- Bayraktar B, Togay A, Gencer, Kockaya T, Dalgic N, Baris AB, Bulut E. Mycobacterium caprae causing lymphadenitis in a child Pediatr Infect Dis J, 30, 1012-1013 (2011). 89- Tekin D, Dalgıç N, Kayaaltı Z, Söylemezoğlu T, Diler B, Kutlubay I Importance of  NOD2/CARD15 Gene Variants for Susceptibility to and Outcome of Sepsis in Turkish Children”, Pediatr Crit Care Med., 13, 1-5 (2011).

17- Polat BT,  Saz UE, Urganci N, Akyildiz B, Celmeli F. Evaluation of iron status in relation to feeding practices in early infancy”. Macedonian Journal Medical Sciences  15: 4:70-74. (2011)

18- Güleç SD, Urgancı N, Polat BT, Demirel E, Yılmaz E. Relations between human leukocyte antigens and autoimmune hepatitis in Turkish children.” The Turkish Journal of Gastroenterology 22: 42-46 (2011).

19- Silay MS, Tanriverdi O, Karatag T, Ozcelik G, Horasanli K, Miroglu C. Twelve-year Experience With Hinman-Allen Syndrome at a Single Center. Urology. 2011 Dec;78(6):1397-401.

20- Esen I, Demirel F, Güven A, Değerliyurt A, Köse G. Assessment of bone density in children with cerebral palsy by areal bone mineral density measurement. Turk J Pediatr. 2011 Nov-Dec;53(6):638-44.

21- Ozaydin E, Arhan E, Cetinkaya B, Ozdel S, Değerliyurt A, Güven A, Köse G. Differences in iron deficiency anemia and mean platelet volume between children with simple and complex febrile seizures. Seizure. 2012 Apr;21(3):211-4. doi: 10.1016/j.seizure.2011.12.014. Epub 2012 Jan 16.

22- Gozde Kanmaz H, Harmanci K, Razi C, Kose G, Cengizlier MR. Specific immunotherapy improves asthma related quality of life in childhood. Allergol Immunopathol (Madr). 2011 Mar-Apr;39(2):68-72. doi: 10.1016/j.aller.2010.04.005. Epub 2010 Dec 23.

23- Genc DB, Canpolat C, Berrak SG Clinical features and management of carboplatin related hypersensitivity reactions in pediatric low grade glioma. Support Care Cancer. 2011 Mar 17.

2010

1- Karaman S, Urganci N, Kutluk G, Çetinkaya F. Niemann - Pick disease associated with hemophagocytic syndrome. Turkish Journal of  Hematology  27: 303-7 (2010).

2- Bozdogan G, Erdem E, Demirel GY, Yildirmak Y. The role of Treg cells and FoxP3 expression in immunity of ß-thalassemia major AND ß-thalassemia trait patients. Pediatr Hematol Oncol. 2010 Oct;27(7):534-45.

3- Erdem E, Cayonu N, Uysalol E, Yildirmak ZY. Chronic intermittent form of isovaleric acidemia mimicking diabetic ketoacidosis. J Pediatr Endocrinol Metab. 2010 May;23(5):503-5.

4- Kalyoncu D, Urganci N, Calis AB, Ozbal A.Sensorineural hearing loss in pediatric patients with inflammatory bowel disease.Dig Dis Sci. 2010 Jan;55(1):150-2.

5- Vural S, Erdem E, Güleç SG, Yıldırmak Y, Kebudi R. Imıpenem cilastatin versus piperacillin tazobactam as monotherapy ın febrile neutropenia. Pediatr Int. 2010 Apr;52(2):262-7. Epub 2009 Sep 7.

6- Vural S, Baskin D, Dogan O, Polat N, Caliskan C, Urganci N, Karaman S. Diagnosis in childhood abdominal Burkitt's lymphoma. Ann Surg Oncol. 2010 Sep;17(9):2476-9.

7- Vural S, Erdem N, Karaman S, Celkan T, Polat N, Doğan Ö. Malignancy associated hemophagocytosis in children  Turk J Hematol. 2010; 27(1): 49-50.

8- Erdem E, Urgancı N, Ceylan Y, Kara N, Ozcelik G, Gulec SG. Hepatitis a with pleural effusion, ascites and acalculous cholecystitis. Iran J Pediatr. 2010 Dec;20(4):479-82.

9- Yilmaz A, Müslüman AM, Dalgic N, Cavuşoğlu H, Kanat A, Colak I, Aydın Y.Shunt insertion in newborns with myeloschisis/myelomenigocele and hydrocephalus.J Clin Neurosci. 2010 Dec;17(12):1493-6.

10- Tekin D, Kayaalti Z, Dalgic N, Cakir E, Soylemezoglu T, Isin Kutlubay B, Aydin Kilic B.Polymorphism in the p2x7 gene increases susceptibility to extrapulmonary tuberculosis in Turkish children.Pediatr Infect Dis J. 2010 Aug;29(8):779-82.

11- Yilmaz A, Dalgic N, Müslüman M, Sancar M, Colak I, Aydin Y. Linezolid treatment of shunt-related cerebrospinal fluid infections in children.J Neurosurg Pediatr. 2010 May;5(5):443-8.

12- Unlu E, Cevikol A, Bal B, Gonen E, Celik O, Kose G. Multilevel botulinum toxin type a as a treatment for spasticity in children with cerebral palsy: a retrospective study. Clinics (Sao Paulo). 2010 Jun;65(6):613-9. doi: 10.1590/S1807-59322010000600009.

2009

1- Urgancı N, Güleç SG, Polat BP, Vural S.  Kanser sonrası kronik HCV genetip – 1 enfeksiyonu olan çocuklarda tedavi yanıtı Turkish  Archives of Pediatrics   44: 68-72 (2009). 

2- Kalyoncu D, Urganci N, Cetinkaya F. Etiology of upper gastrointestinal bleeding in young children.” Indian Journal of Pediatr. 76:899-901 (2009). 

3- Akyildiz BN, Urganci N, Kayserili H, Rosi RO. Hennekam Syndrome Presenting With Abdominal Mass.Scottish Medical Journal 54 : 58-64 (2009). 

4- Koçak H, Ozaydin E, Köse G, Marcelis CL, Kamsteeg EJ, Ceylaner S. A Feingold syndrome case with previously undescribed features and a new mutation.Genet Couns. 2009;20(3):261-7. 

5- Arhan E, Ayçiçek S, Akaln N, Güven A, Köse G. Cardiac effects of carbamazepine treatment in childhood epilepsy. Neurologist. 2009 Sep;15(5):268-73. doi: 10.1097/NRL.0b013e31818600a4. 

6- Köse G, Arhan E, Unal B, Ozaydin E, Guven A, Sayli TR. Valproate-associated coagulopathies in children during short-term treatment. J Child Neurol. 2009 Dec;24(12):1493-8. doi: 10.1177/0883073808331084. Epub 2009 May 28. 

7- Ozaydin E, Aycan Z, Yusufoğlu AM, Cetinkaya E, Ergen S, Unal S, Köse G. Management of central diabetes insipidus with oral desmopressin in a patient with ectrodactyly and cleft lip/palate (ECP) syndrome. Turk J Pediatr. 2009 Jan-Feb;51(1):89-93. 

8- Necioğlu Orken D, Yildirmak Y, Kenangil G, Kandıraloğlu N, Forta H, Celik M. Intrathecal methotrexate-induced acute chorea.J Pediatr Hemat Oncol 2009 Jan;31(1):57-8. 

9- Kalyoncu D, Yildirmak Y, Cetinkaya F. Comparison of idiopathic thrombocytopenic purpura in children between 3 months and 2 years versus 2-5 years.   Pediatr Blood Cancer 2009 May;52(5):656-8. 

2008

1- Polat TB, Urganci N, Caliskan KC, Akyildiz B. Correlation of abdominal fat accumulation and stiffness of the abdominal aorta in obese children.” Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 21: 1031-40 (2008). 

2- Polat TB, Urganci N, Yalcin Y, Zeybek C, Akdeniz C, Erdem A, Imanov E, Celebi “ A. Cardiac functions in children with coeliac disease during follow-up: insights from tissue Doppler imaging.” Digestive Liver Disease. 40: 182-7 (2008) 

3- Urgancı N, Arapoğlu M, Akyıldız B, Aydın A. The Effect of Carnitine on Treatment of Familial Chylomicronemia Syndrome Presenting with Acute Pancreatitis.Scottish Medical Journal 2008; 53 : 60-63. 

4- Önal Z, Usta M, Doğan Y, Kutlu T, Çokuğraş FÇ, Erkan T. Use of electrolyte-containing polyethylene glycol in childhood constipation. Turk Arch Ped 2008;43(4):135-38. 

5- Depedibi R, Unlü E, Cevikol A, Akkaya T, Cakci A, Cerekçi R, Köse G, Unlüsoy D. Ultrasound-guided botulinum toxin type A injection to the iliopsoas muscle in the management of children with cerebral palsy. NeuroRehabilitation. 2008;23(3):199-205. 

6- Ozaydin E, Yükselgüngör H, Köse G. Acute hemorrhagic pancreatitis due to the use of valproic acid in a child. Eur J Paediatr Neurol. 2008 Mar;12(2):141-3. Epub 2007 Sep 18. 

7- Beker DB, Berrak SG, Canpolat C, Tugtepe H, Ones T, Tecimer T. False positivity of FDG-PET/CT in a child with Hodgkin disease. Pediatr Blood Cancer. 2008 Apr;50(4):881-3. 

2007

1- Kayıran P, Urgancı N, Çetinkaya F, Tanık C. Two children with Invasive Gastrointestinal Aspergillosis 2007; Indian Pediatrics; 44: 375-377 

2- Önal Z, Çokuğraş FÇ, Usta M, Doğan Y, Erkan T, Doğusoy G, Kuruoğlu S, Kutlu T. Retrospective evaluation of our patients with inflammatory bowel disease. Turk Arch Ped 2007; 42(2):65-69. 

3- Doğan Y, Barış S, Erkan T, Önal Z, Usta M, Çokuğraş FÇ, Kutlu T. Helicobacter pylori infection in children: Evaluation of complaints, endoscopic findings, diagnostic methods and post-treatment eradication rates. Turk Arch Ped 2007;42(3): 98-102. 

4- Aydin GB, Kibar E, Han U, Kale Y, Aslan A, Kose G. Pulmonary Langerhans cell histiocytosis in an infant: can passive smoking accelerate the disease progress? Pediatr Pulmonol. 2007 Jun;42(6):565-7. 

5- Berrak SG, Ozdemir N, Bakirci N, Turkkan E, Canpolat C, Beker B, Yoruk A A double-blind, crossover, randomized dose-comparison trial of granisetron for the prevention of acute and delayed nausea and emesis in children receiving moderately emetogenic carboplatin-based chemotherapy. Support Care Cancer. 2007;15(10):1163-8. 

6- Cetinkaya F, Yildirmak Y, Kutluk G, Erdem E.Nutritional vitamin B12 deficiency in hospitalized young children. Pediatr Hematol Oncol. 2007 Jan-Feb;24(1):15-21. 

2006

1- Polat BT, Urganci N, Yalcin Y, Akdeniz C, Zeybek C, Erdem A, Celebi A.  Evaluation of Cardiac Function by Tissue Doppler Imaging in children with chronic Hepatitis. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2006; 43: 222-227 

2- Urgancı N, Gulec S, Dogan S, Nuhoglu A. Interferon and ribavirin treatment results of patients with HBV-HCV co-infection cured of childhood malignancies. International Journal of Infectious Diseases 2006; 10: 453-457 

3- Urgancı N, Arapoğlu M, Serdaroğlu P, Nuhoğlu A. Incidental raised transaminases: a clue to muscle disease Annals of tropical Paediatrics 2006 26: 345-348. 

4- Olmez A, Köse G, Turanli G. Cyclic vomiting with generalized epileptiform discharges responsive to topiramate therapy. Pediatr Neurol. 2006 Nov;35(5):348-51. 

2005

1- Urgancı N, Gulec S, Arapoğlu M, Vural S, Nuhoğlu A. The Effect of Ribavirin on Bone Density in Patients with Chronic Hepatitis C Treated with Interferon-Ribavirin Therapy.” Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2005; 41: 650-652. 

2- Urganci N, Akyildiz B, Polat TB A comparative study: The efficiacy of liquid paraffin and lactulose in management of chronic functional constipation Pediatrics International 2005; 47:15-19. 

3- Ozyurek H, Kose G. Joubert syndrome associated with lissencephaly. Indian Pediatr. 2005 May;42(5):494-5. 

4- Demir E, Bomont P, Erdem S, Cavalier L, Demirci M, Kose G, Muftuoglu S, Cakar AN, Tan E, Aysun S, Topcu M, Guicheney P, Koenig M, Topaloglu H.Giant axonal neuropathy: clinical and genetic study in six cases.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005 Jun; 76(6):825-32. 

5- Kizilates SU, Talim B, Sel K, Köse G, Caglar M. Severe lethal spinal muscular atrophy variant with arthrogryposis. Pediatr. Neurol. 2005 Mar;32(3):201-4. 

6- Demir E, Liebert UG, Söylemezoglu F, Yalaz K, Köse G, Anlar B. Childhood case of progressive multifocal leukoencephalopathy with improved clinical outcome. J Child Neurol. 2005 Mar;20(3): 241-4. 

7- Anlar B, Senbil N, Köse G, Değerliyurt A. Serological follow-up in juvenile myasthenia: clinical and acetylcholine receptor antibody status of patients followed for at least 2 years. Neuromuscul Disord. 2005 May;15(5):355-7. 

8- Anlar B, Guven A, Köse G, Okur H, Kose O, Aydin OF, Kabakus N, Altunbasak S, Herguner O, Sonmez M, Serdaroglu A. Lymphocyte subsets, TNF alpha and interleukin-4 levels in treated and untreated subacute sclerosing panencephalitis patients.  J Neuroimmunol. 2005 Jun;163(1-2):195-8. Epub 2005 Apr 12. 

9- Kebudi R, Ayan İ, Görgün Ö, Ağaoğlu F Y, Vural S, Darendeliler E: Brain metastasis in pediatric extracranial solid tumors: survey and literature review. J Neuro-Oncol 2005;  71:43-48. 

10- Bakkaloglu SA, Ekim M, Sever L, Noyan A, Aksu N, Akman S, Elhan AH, Yalcinkaya F, Oner A, Kara OD, Caliskan S, Anarat A, Dusunsel R, Donmez O, Guven AG, Bakkaloglu A, Denizmen Y, Soylemezoglu O, Ozcelik G. Chronic peritoneal dialysis in Turkish children: a multicenter study. Pediatr Nephrol. 2005 May;20(5):644-51. 

11- Yıldırmak Y, Yanıkkaya-Demirel G, Palanduz A, Kayaalp N. Anti-platelet antibodies and their correlation to clinical findings in childhood immune thrombocytopenic purpura. Acta Haematol 2005;113:109-112. 

12- Çetinkaya F, Yıldırmak Y, Kutluk G. Severe iron deficiency anemia among hospitalized young children in an urban hospital. Pediatr Hematol Oncol 2005; 22:77-81. 

13- Düzgün S, Yıldırmak Y, Çetinkaya F. Neutrophil hypersegmentation and thrombocytosis in children with iron deficiency anemia. The Turkish Journal of Pediatrics 2005; 47: 251-254. 14- Palanduz A, L Telhan, Y Yıldırmak, N Memioğlu, M Arapoğlu, N Kayaalp. Brucellar arthritis of knee in a child. Journal of Paediatrics and Child Health, 2005;41(1-2):76-7. 

2004

1- Baskın D, Urganci N, Abbasolu L, Alkım C, Yalcin M, Karadag C, Sever N. “A standardized protocol for the acute management of corrosive ingestion in children”. Pediatr Surg Int 2004;20:824-828. 

2- Urganci N, Akyıldız B, Arapoglu M, Calay Z, Nuhoglu A  “Clinical Quiz” : J Pediatr Gastroenterol Nut 2004; 39:100 

3- Urganci N, Erdem E, Arapoğlu M, Eroğlu GA, Islak C. “Osler-Weber-Rendu Disease with Cardiac Fibroma: A Case Report” Int Pediatrics 2004;19: 16-9 

4- Özçelik G, Polat T.B, Aktaş S, Çetinkaya F. Resistive index in febrile urinary tract infections: predictive value of renal outcome. Pediatr Nephrol 2004; 19(2): 148-152.

5- Anlar B, Aydin OF, Guven A, Sonmez FM, Kose G, Herguner O. Retrospective Evaluation of Interferon-beta Treatment in Subacute Sclerosing Panencephalitis. Clin Ther. 2004 Nov; 26(11):1890-4.

6- Topçu M, Tan H, Yalnizoğlu D, Usubütün A, Saatçi I, Aynaci M, Anlar B, Topaloğlu H, Turanli G, Köse G, Aysun S. Evaluation of 36 patients from Turkey with neuronal ceroid lipofuscinosis: clinical, neurophysiological, neuroradiological and histopathologic studies. Turk J Pediatr. 2004 Jan-Mar; 46(1):1-10. 

2003

1- Urganci N, Akyildiz B, Yildirmak Y, Ozbay G. “A case of autoimmune hepatitis and autoimmune hemolytic anemia following hepatitis A infection”. Turk J Gastroenterol. 2003;14:204-7 

2- Urganci N, Polat T, Özer N, Kayaalp N. “The presence of clinical signs in malnourished infants with acute lower respiratory tract infections”. Paediatr Child Health 2003; 8: 83-6  

3- Urganci N, Arapoglu M, Akyildiz B, Nuhoglu A. “Neonatal cholestasis resulting from vertical transmission of hepatitis A infection”. Pediatr Infect Dis J 2003;22:381-2 

4- Urganci N, Arapoglu M, Kayaalp N. Plasmodium falciparum malaria with coexisting parvovirus B19 infection. Indian Pediatr 2003;40:369-70. 

5- Apak A, Haliloğlu G, Köse G, Yılmaz E, Anlar B, Aysun S. Mutation analysis of TSC2 gene in 33 Turkish familial cases with tuberous sclerosis. Turk J Pediatr. 2003 Jan- Mar; 45(1):1-5. 

6- Anlar B, Basaran C, Kose G, Guven A, Haspolat S, Yakut A, Serdaroglu A, Senbil N, Tan H, Karaagaoglu E, Karli Oguz K. Acute Disseminated Encephalomyelitis in Children: Outcome and Prognosis. Neuropediatrics. 2003 Aug;34(4):194-9. 

7- Kapucu LO , Serdaroğlu A, Okuyaz C, Köse G, Gücüyener K. Brain Single Photon Emission Computed Tomographic Evaluation of Patients with Childhood Absence Epilepsy. J Child Neurol. 2003 Aug;18(8):542-8. 

8- Yıldırmak Y, Palanduz A, Telhan L, Arapoğlu M, Kayaalp N.Bone marrow hypoplasia during Brucella infection. J Pediatr Hematol Oncol. 2003; 25(1):63-4. 

2002

1- Palanduz A, Yildirmak Y, Telhan L, Arapoglu M, Urganci N, Tufekci S, Kayaalp N.  “Fulminant hepatic failure and autoimmune hemolytic anemia associated with Epstein-Barr virus infection”. J Infect 2002; 45: 96-8. 

2- Urgancı N, Çullu F, Kıran B, Erkan T, Kutlu T, Tümay G, Özbay G.“ Plasma endothelin-1 level in children with cholestatic liver diseases.” Arch Gastroenterohepatol 2002; 21:1-10. 

3- Aydıngöz U, Emir S, Karlı- Oğuz K, Köse G, Büyükpamukçu M. Congenital infiltrating lipomatosis of the face with ipsilateral hemimegalencephaly. Pediatr Radiol. 2002; Feb 32 (2) :106-9. 

4- Serdaroglu A, Gücüyener K, Erdem S, Köse G, Okuyaz C. Role of apopitosis in Duchenne’s muscular dystrophy. J Child Neurol.2002 Jan;17 (1):66-8. 

5- Topcu M, Topcuoglu M A, Kose G, Nurlu G, Turanlı G. Evoked potentionals in children with Wilson’s disease. Topcu M, Topcuoglu M A, Kose G, Nurlu G, Turanlı G. Brain Dev. 2002 Aug;24(5): 276-80. 

6- Aydın GB, Köse G, Değerliyurt A,Din N, Camurdanoglu D, Cakmak F. Prolactin levels in cerebrospinal fluid of patients with infantile spasms. Pediatr Neurol. 2002 Oct; 27 (4):267-70. 

7- Gurer US, Palanduz A, Gurbuz B, Yildirmak Y, Cevikbas A, Kayaalp N. Effect of antipyretics on polymorphonuclear leukocyte functions in children. Int Immunopharmacol. 2002 ; 2(11):1599-602. 

2001

1- Urganci N, Arapoglu M, Evruke M, Aydin A. A rare cause of hepatomegaly: 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme-a lyase deficiency J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001; 33: 339-41. 

2- Urganci N, Erkan T, Serdaroglu P, Oztelik G, Dogan S, Kayaalp N. A rare cause of high transaminasemia: autosomal muscle dystrophy with gamma sarcoglycan J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001; 32: 327-9. 

3- Urganci N, Polat T, Uysalol M, C Çetinkaya F. Evaluation of the efficacy of saccharomyces boulardii in children with acute diarrhea Arch Gastroenterohepatol 2001; 20: (No: 3-4). 

4- Haspolat S, Anlar B, Köse G, Coskun M, Yegin O. Interleukin-1 beta, interleukin-1 receptor antragonist levels in patients with subacute sclerosing panencephalitis and effects of different treatment protocols. J Child Neurol. 2001 Jun; 16(6): 417-20. 

5- Uysal G, Köse G, Güven A, Diren B. Magnetic resonance imaging in diagnosis of childhood central nervous system tuberculosis. Infection. 2001 May- Jun;29(3): 148-53. 

6- Anlar B, Köse G, Gürer Y, Altunbaşak S, Haspolat S, Okan M. Changing epidemiological features of subacute sclerosing panencephalitis. Infection. 2001 Aug; 29(4): 192-5. 

7- Anlar B, Alikaşifoglu M, Köse G, Güven A, Gürer Y, Yakut A. Tumor necrosis factor- alpha gene polymorphism in children with multiple sclerosis. Neuropediatrics. 2001 Aug;32(4): 214-6. 

8- Anlar B Söylemezoglu F, Aysun S, Köse G, Belen D, Yalaz K. Tissue Inflammatory response in subacute sclerosing panencephalitis (SSPE). J Child Neurol. 2001 Dec; 16(12): 895-900. 

9- Alikasifoglu M, Erginoz E, Gur ET, Baltas Z, Beker B, Arvas A. Factors influencing the duration of exclusive breastfeeding in a group of Turkish women. J Hum Lact. 2001;17(3):220-6. 

10- Tuysuz B, Beker DB. Unilateral tibial agenesia with preaxial polysyndactyly and renal disorder in two patients: a new syndrome? Clin Dysmorphol. 2001;10(1):37-40. 

11- Tuysuz B, Beker DB. Thyroid dysfunction in children with Down's syndrome. Acta Paediatr. 2001;90(12):1389-93. 

12- Tanyer G, SiklarZ, Dallar Y, Yildirmak Y, Tiras U.Multiple dose IVIG treatment in neonatal immune hemolytic jaundice. J Trop Pediatr. 2001; 47(1):50-3. 

13- Arcasoy A, Yıldırmak T, Yıldırmak Y,Tunç S, Sınav B, Kutluay L.A test in the diagnosis of marginal zinc deficiency in the geriatric people: serum zinc binding capacity Trace Elem Electroly 2001;18(3):139-141. 

 

2000

1- Oğuz D, Olguntürk R, Tunaoğlu FS, Gücüyener K, Köse G, Unlü M. Evaluation of Dysrythmia in children with muscular dystrophy. Angiology. 2000 Nov;51(11): 925-31. 

2- Yıldırmak Y, Kemahlı S, Dinçer N, Hasanoğlu A, Biberoğlu G,Arcasoy A, Cin Ş. Hyperzincuria and selective aminoaciduria in Thalassemia.  J Trace Elem Exp Med 2000; 13:199-204.

 

1999

1- Ugurlu K, Turan T, Urganci N, Gozu A, Gunay Y, Bas L.  Fusion of maxillary and mandibular alveolar process together with a median mandibular cleft: a rare congenital anomaly”.  J Craniomaxillofac Surg 1999; 27: 105-8. 

2- Apak RA, Köse G, Anlar B, Turanli G, Topaloğlu H, Ozdirim E. Acute Disseminated Encephalomyelitis in Childhood: Report of 10 cases. J Child Neurology. 1999; 14:198-201. 

3- Ilgin N, Gokcora N, Gucuyener K, Vural G, Kose G, Unlu M. 111In-labeled antimyosin scintigraphy for detection of cardiac and skeletal muscular involvement in hereditary muscular dystrophy. J Nucl Med. 1999 Jul; 40(7): 1222. 

4- Anlar B, Söylemezoğlu F, Elibol B, Dalkara T, Aysun S, Kose G, Belen D, Yalaz K. Apoptosis in brain biopsies of subacute sclerosing panencephalitis patients. Neuropediatrics. 1999 Oct; 30(5): 239-42. 

5- Arcasoy A, Öcal G, Kemahlı S, Berberoğlu M, Yıldırmak Y, Canatan D, Akçurin S, Akar N, Uysal Z, Adıyaman P, Çetinkaya E. Recombinant human growth hormone treatment in children with Thalassemia Major. Pediatr Int1999;41,655-661.

 

1998

1- Topçu M, Saatçi I, Topçuoğlu MA, Köse G, Kunak B. Megaloencephaly and Leukodystrophy with Mild Clinical Course: a report on 12 New Cases. Brain&Development 1998;20: 142-153. 

2- Anlar B, Yalaz K, Köse G, Saygı S. ß- Interferon Plus Inosiplex in the Treatment of Subacute Sclerosing Panencephalitis. J Child Neurol 1998;13: 557-9. 

3- Günal G, Atakan C, Köse G, Atasay B. Acute Rheumatic Fever with Three Major Criteria: Polyarthritis, Carditis and Chorea(A Case Report). The Turkish of Pediatrics. 1998; 40: 585-88. 

4- Tokuc G, Doğan O, Ayan I, Kebudi R, Doğan S, Olgaç V. Prognostic value of 

proliferating cell nuclear antigen (PCNA) immunostaining in pediatric osteosarcoma.

Int J Ped Hematol/Oncol 1998 5: 373-377.

5- Tokuc G, Doğan O, Ayan I, Kebudi R, Doğan S, Demiryont M, Çamlıca H. Prognostic value of proliferating cell nuclear antigen immunostaining in pediatric rhabdomyosarcomas. Acta Paediatr Jpn. 1998 Dec;40(6):573-9. 

6- Uysal Z, Yıldırmak Y, Akar N, Başak N, Cin Ş. a Thalassemia and herediter spherocytosis in the same patient: The interaction of two diseases. Pediatr Hemat Oncol 1998; 15: 271-276. 

1997

1- Cekirge S, Saatci I, Firat MM, Kose G, Belen D, Akalan N, Bertan V. Bilateral Cavernous Carotid Artery Aneurysms in a 4 -year-old child: Endovascular treatment with Mechanically Detachable Coils. Neuroradiology.Neuroradiology.1997;39: 367-70. 

2- Saatçi I, Topçu M, Baltaoğlu FF, Köse G,Yalaz K, Renda Y and Besim A. Cranial MR Findings in Wilson’s Disease. Acta Radiologica 1997;39: 250-8. 

3- Tokuc G, Yalçiner A, Kebudi R, Dogan S, Görgün O, Ayan I. Renal dysfunctions secondary to ifosfamide treatment in children.Exp Clin Cancer Res. 1997 Jun;16(2):227-30. 

4- Kemahlı S, Gürman C, Eğin Y, Yıldırmak Y, Sipahi T, Uysal Z, Akar N, Cin Ş, Arcasoy A.Hypercoagulability in children with Thalassemia Major. Clin Appl Thrombhosis / Hemostasis 1997;3(2):129-132

 

1996

1- Serdaroğlu A, Özdirim E, Yalaz K, Köse G. Co-occurence of Wilson’s Disease and Myasthenia Gravis (A case report). Türkiye Tıp Dergisi. 1996; 3(1):44-6. 

2- Anlar B, Saatçi I, Köse G, Yalaz K. MRI Findings in Subacute Sclerosing Panencephalitis. Neurology 1996; 47: 1278-83. 

3- Kapucu L Ö, Gücüyener K, Vural G, Köse G, Tokcaer A B, Ünlü M. Brain SPECT Evaluation of patients with Pure Photosensitive Epilepsy. Journal of Nuclear Medicine. 1996; 37: 1755-59. 

4- Ayan I, Kebudi R, Doğan S, Tokuç G, Görgün O. Granulocyte colony-stimulating factor in neutropenic, pediatric solid tumor patients following chemotherapy.Pediatr Hematol Oncol. 1996 Sep-Oct;13(5):417-24. 

5- Yıldırmak Y, Kemahlı S, Akar N, Uysal Z, Cin Ş, Arcasoy A. A case of severe thrombocytopenia due to parvovirus B19 virus. Pediatr Hemat Oncol 1996; 13: 183-185. 

1995

1- Aliefendioğlu D, Şeniz FN, Ergül P, Köse G. What isYour Diagnosis? Turkish Journal of Medical Sciences 1995;23: 81-3. 

2- Saatçi I, Köse G, Cila A, Besim A. ‘Double Cortex’ in a Patient with Seizures and Learning Difficulty. Turkish Journal of Medical Sciences.1995; 23: 81-3. 

1993

1- Oğuzhan B, Yılmaz MT, Memişoğlu K, Ferendeci(Akıncı) N, Büyükdevrim S. Tissue Glutathione Content in Streptozotocin Diabetes: A proposal to explain the specificity of STZ action, Med.Sci.Res. 1993; 21(1):29-30.  

İletişimBaşa Dön ^