Kalite Yönetimi
13 Ocak 2022

2005 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme Ve Performans Değerlendirme Yönergesi” doğrultusunda hastanemizde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi çalışmaları başlamıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında yayınlanan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” ile hasta ve çalışan güvenliği baz alınarak sağlık hizmeti sunum kalitesi artırılma çalışmaları hız kazanmıştır. Çalışmaların her aşamasında hasta ve çalışan görüş önerilerinin düzenli olarak değerlendirilmesi, personelin teşvik edilmesi başarımızın temel prensibini oluşturmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” kapsamında başlatılan “Hizmet Kalite Standartları” çalışmaları hastanemizde ilk günden itibaren hastane yönetiminin desteği ve çalışanların katılımı ile titizlikle uygulanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli aralıklarla yapılan değerlendirmelerde hastanemizin kalite çalışmaları değerlendirilmekte olup başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Kalite Yönetim Birimi;

  • Hastanemizde sunulan sağlık ve eğitim faaliyetleri ile ilgili süreçlerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi,
  • Hastane faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyulan her tür dokümantasyonun oluşturulması ve takibinin yapılması ile süreçlerin kontrol edilmesi,
  • Hastane süreçleri sırasında tespit edilen aksaklıkların iyileştirilmesi,
  • Hizmet kalitesini artırmak için hedef belirleme ve belirlenen hedeflere ulaşma çalışmaları yapmak ve sonuçlarını kontrol etmekle görevlidir.
  • Hasta ve çalışan memnuniyeti düzeylerini ölçerek, hasta/hasta yakını ile çalışanların dilek öneri ve görüşlerinin alınarak değerlendirilmesi ve kaliteli hizmet sunma sürecine yansıtılması yine birimde yürütülen faaliyetlerden bazılarıdır.


Hastanemizde yapılan tüm sağlık ve eğitim hizmetleri sunumunda hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması öncelikli hedefimiz olup hasta ve çalışan güvenliği tüm hizmet sunum alanlarımızda dikkate alınmaktadır.

Hasta ve çalışan güvenliğini amaç edinerek hastane bünyesinde kurulan tüm komite ve komisyonların düzenli ve etkin bir şekilde, tüm üyelerin katılımının sağlanarak toplanması Kalite Yönetim Biriminin çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Tespit edilen aksaklıklar ile ilgili tüm durumlarda düzeltici/önleyici faaliyetler Kalite Yönetim Birimi tarafından takip edilmektedir.

2005 yılında başlayan Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ile oluşturulan dokümantasyonumuz mevzuat gereklilikleri ve günün koşulları göz önünde bulundurularak sürekli güncellenir.

Hastanemizde kalite çalışmaların başladığı süreçten itibaren hizmet sunum kalitesini arttırmak için çalışanlarımıza sağlıkta kalite standartları ile ilgili tüm eğitimler düzenli olarak planlanmaktadır.

Bunların yanısıra yönetim, iletişim, kaynak yönetimi, acil durum afet yönetimi, performans ölçme ve analiz gibi konularda eğitimler planlanarak gerçekleştirilmektedir.

Çalışanlarımızın mesleki bilgi becerilerini geliştirmek üzere düzenli olarak yapılan hizmet içi eğitimler dışında, hastane ve bölüm oryantasyon eğitimleri ve diğer hizmetiçi eğitimlere de aralıksız ilgili birimler tarafından devam edilmekte olup Kalite Yönetim Birimi tarafından gerektiğinde doküman ve diğer destek hizmetleri verilmektedir.

Kalite Yönetim Birim Yapısı İş Akışı.png